INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

  1. Wyniki egzaminów maturalnych – 5 lipca 2021 r. od godz. 12.00. (odbiór świadectw dojrzałości lub wyników w Kancelarii szkoły)
  2. Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego obowiązkowego przedmiotu uzyskał co najmniej 30 % pkt.
  3. Zdający, który nie uzyskał min. 30 % pkt. z jednego przedmiotu obowiązkowego, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz złoży w Kancelarii szkoły stosowne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do tego egzaminu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników (najpóźniej do 12 lipca br.)
  4. Absolwent, po uzyskaniu informacji o wyniku egzaminu, ma prawo do:

a) dokonania wglądu do swojej ocenionej pracy – w ciągu 6 miesięcy od wydania świadectwa/ zaświadczenia  wglądu do pracy egzaminacyjnej, jeżeli złoży odpowiedni wniosek (druk OKE Poznań) do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia wyników,

b) złożenia wniosku z uzasadnionymi zastrzeżeniami do oceny pracy – w ciągu 2 dni roboczych po dokonanym wglądzie,

c) wniesienia odwołania  z uzasadnieniem do  Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – w ciągu 7 dni po otrzymaniu  informacji  o wyniku weryfikacji sumy punktów dokonanej przez OKE.

 Egzaminy poprawkowe – sierpień 2021 r.

  1. Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie informuje, że poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 9.00
  2. Do egzaminów poprawkowych dopuszczone są osoby, które w sesji majowej nie uzyskały 30 % pkt z jednego przedmiotu obowiązkowego i złożą stosowne oświadczenie w Kancelarii szkoły w terminie do 12 lipca 2021 r.
  3. Uwagi dotyczące organizacji i przebiegu egzaminów poprawkowych:

a) na egzamin  należy zgłosić się co najmniej 30 min przed wyznaczoną godziną.

b) należy posiadać dokument tożsamości.

c) arkusze egzaminacyjne wypełnia się czarno piszącym długopisem.

d) korzystać można tylko z pomocy dozwolonych wg wykazu CKE

e) na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

f) obowiązują identyczne zasady jak podczas egzaminów w sesji majowej.

4. Dla zdających egzaminy poprawkowe szkoła planuje zorganizować w sierpniu dodatkowe zajęcia przygotowujące. Osoby chętne do uczestnictwa w tych zajęciach mogą zapisać się w Kancelarii szkoły w terminie do 12 lipca br.

5. Ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych i odbiór świadectw dojrzałości w dniu egzaminu 10 września 2021 r. od godz. 12.00 w Kancelarii szkoły.

Dyrekcja ZS CKU w Koninie

ZałącznikRozmiar
PDF icon informacje_dla_maturzystow_2021.pdf285.67 KB