Konkurs „Pokaż piękno swojej okolicy”

Konkurs „Pokaż piękno swojej okolicy” 2020

Komunikat

Ze względu na stan epidemii i dalsze zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach  Konkurs „Poznaj piękno swojej okolicy" w tym roku szkolnym nie odbędzie się.
 
Przepraszamy i zapraszamy w następnym roku. 
 
Pozdrawiamy i życzymy zdrowia.
 
Dyrekcja ZS CKU w Koninie

Regulamin

Regulamin Powiatowego Konkursu „Pokaż piękno swojej okolicy”

na nagranie filmu, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub opracowanie przewodnika turystycznego, które powinny pokazać turystycznie ciekawe, a mało znane zakątki Konina lub innych miejsc powiatu konińskiego lub regionu.                                                                                                        

Cele konkursu:

 • upowszechnienie wiedzy o regionie,  o ciekawych  i atrakcyjnych turystycznie zakątkach ziemi konińskiej
 • doskonalenie umiejętności korzystania ze sprzętu fotograficznego i komputerowego,
 • kształcenie umiejętności stosowania oprogramowania do tworzenia filmów, edytorów tekstu, grafiki, programów do tworzenia i obróbki dźwięku itp.,
 • ćwiczenia w stosowaniu metody projektów edukacyjnych,
 • doskonalenie zespołowej formy pracy uczniów.

Prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez zespoły 2 – 3 osobowe, reprezentujące daną szkołę. Oceniane będą prace uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych.

Terminarz konkursu:

- zgłoszenie udziału (fax lub e-mail – na druku – zał. nr 2A) – do 31 marca 2020 r.

- nadsyłanie prac konkursowych – do 30 kwietnia 2020 r.

- ogłoszenie wyników konkursu na stronie: www.zscku.konin.pl –  do  31 maja 2020 r.

- wręczenie dyplomów i nagród  – w czerwcu 2020 r.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu  rozdania nagród drogą mailową. Szkoły, z których uczniowie zajmą I miejsce w poszczególnych kategoriach będą mogły zaprezentować swoje prace, swój region, zareklamować siebie i swoje środowisko.

Warunki  KONKURSU

 1. Konkurs polega na nagraniu filmu, przygotowaniu prezentacji multimedialnej lub opracowaniu przewodnika turystycznego.
 2. Każda praca powinna pokazać wybrany, ciekawy turystycznie, a nieznany dotąd szlak, w tym krótkie opisy i informacje o najważniejszych obiektach, zabytkach, o atrakcyjnych miejscach, mało spotykanych okazach przyrody, itp.
 3. Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę takie kryteria jak: logiczny układ pracy - umożliwiający zwiedzanie, wrażenia estetyczne, opracowanie techniczne materiałów oraz osobisty wkład pracy uczestników.
 4. W szczególności wysoko oceniane będą prace zawierające materiały i opisy autorskie, potwierdzające samodzielność i osobiste poznanie ciekawej a mało znanej trasy turystycznej. 
 5. Prace, w których stwierdzi się łamanie prawa autorskiego,  nie będą uwzględniane w konkursie (proszę o zapoznanie się z prawem autorskim w Polsce np. ze strony http://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Prawa_autorskie ).
 6. Praca konkursowa – prezentacja multimedialna lub film (DVD – pojemność do 50 MB) nie mogą przekroczyć czasu 15 minut ,  a przewodnik – powinien zawierać 15 - 20 stron (format A4 lub A5).
 7. Na końcu filmu, prezentacji lub przewodnika musi być umieszczona informacja o autorach: imię, nazwisko autorów i opiekuna, nazwa szkoły, miejscowość, tel. kontaktowy.
 8. Format pliku filmowego musi być w standardowym formacie odtwarzanym przez Windows Media Player, nie wymagającym dodatkowych instalacji kodeków.
 9. Jeden zespół może oddać tylko jedną pracę konkursową.
 10. Do konkursu nie wolno zgłaszać prac publikowanych już wcześniej.
 11. Praca konkursowa,  może  być wykonana indywidualnie lub w zespołach  liczących maksymalnie 3 osoby.
 12. Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace w danej kategorii.
 13. Przesłane prace konkursowe nie będą zwracane.
 14. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych prac w celach promocyjno-edukacyjnych oraz popularyzacji wiedzy o regionie.
 15. Dane osobowe uczestników konkursu będą używane w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z ogłoszeniem wyników konkursu .
 16. Zgłoszenie przez szkołę pracy konkursowej jest traktowane równoznacznie z potwierdzeniem  uzyskania od rodziców/prawnych opiekunów autorów prac konkursowych  zgody na użycie danych osobowych uczniów, w tym wizerunku, dotyczących ogłoszenia wyników konkursu, promocji przedsięwzięcia,  publikacji zdjęć i innych materiałów związanych z organizacją konkursu.
 17. Uczniowie – uczestnicy Konkursu muszą złożyć w siedzibie Organizatora Konkursu, wraz ze składaną pracą konkursową, pisemne oświadczenia  (podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku oraz o akceptacji regulaminu Konkursu (druk – zał. 2B).
 18. Razem z pracami konkursowymi i oświadczeniami uczestników należy złożyć stosowne oświadczenia opiekunów danych uczniów o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i akceptacji regulaminu Konkursu  (druk – zał. 2C). 
 19. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Klauzulą Informacyjną oraz z Regulaminem konkursu.
 20. Należy przestrzegać terminów konkursu - o przyjęciu zgłoszeń konkursowych decyduje stempel pocztowy.
 21. Niepełna dokumentacja, brak stosownych oświadczeń, a także prace niekompletne lub nie spełniające wymogów regulaminowych mogą wpłynąć na niedopuszczenie pracy konkursowej do jej oceny.
 22. Prace będą oceniane przez niezależne JURY, którego werdykt jest niepodważalny i ostateczny.

Prace wraz z oświadczeniami należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Zespół Szkół CKU im. S. Batorego
62 - 500 Konin, ul. Wodna 1

KONKURS   "Pokaż piękno swojej okolicy"

Konkurs organizowany jest we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Lokalną Organizacją Turystyczną „Marina” oraz PTTK Oddział w Koninie. Pomoc w organizacji konkursów oferują także przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje naszego regionu, które fundują cenne nagrody i upominki. Patronat honorowy sprawują Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Powodzenia!!!


ORGANIZATOR KONKURSU:

Zespół Szkół CKU im. S. Batorego,   62 - 500 Konin, ul. Wodna 1, www.zscku.konin.pl

Kontakt: tel/fax 63 242 89 43,   e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl  lub   jan.wawrzyniak@zscku.konin.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla uczestników i opiekunów Powiatowego Konkursu na film, prezentację multimedialną lub przewodnik turystyczny „Pokaż piękno swojej okolicy” organizowanego przez Zespół Szkół CKU w Koninie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem danych osobowych uczestników i opiekunów Konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie, adres: 62-500 Konin, ul. Wodna 1, tel. kontaktowy 63 242 89 43, adres e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@konin.um.gov.pl lub przy użyciu danych kontaktowych Administratora Danych Osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • organizacji i przeprowadzenia Powiatowego Konkursu „Pokaż piękno swojej okolicy”,
 • informowania uczestników i opiekunów Konkursu za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kontaktu telefonicznego, wiadomości SMS, e-mail o sprawach związanych z Konkursem,
 • promowania Konkursu,
 • publikacji sprawozdań, informacji prasowych,
 • publikacji list laureatów i finalistów,
 • publikacji zdjęć z przebiegu Konkursu,
 • wydawanie nagród, dyplomów i zaświadczeń.

4. Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko uczestnika,
 • data i miejsce urodzenia uczestnika,
 • nazwa miejscowości, nazwa i adres szkoły,
 • informacje o przebiegu kształcenia (klasa),
 • relacje z organizacji i przebiegu konkursu,
 • wyniki końcowe Konkursu,
 • wizerunek uczestnika, opiekuna,
 • imię i nazwisko opiekuna i jego miejsce pracy.

5. Dane osobowe przetwarzane oraz przechowywane będą przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa a także w celach marketingowych, do czasu ewentualnego cofnięcia zgody na przetwarzanie.

6. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO.

7. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnikom przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych, 
 • sprostowania danych osobowych, 
 • usunięcia danych osobowych,  
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 • przenoszenia danych osobowych,   
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W trakcie przetwarzania danych dla potrzeb związanych z uczestnictwem w Konkursie nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Podanie danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynika z przepisów prawa – jest obowiązkowe, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie organizowanym przez Zespół Szkół CKU w Koninie.

Dyrektor Zespołu Szkół CKU w Koninie
mgr Krzysztof Pachciarz            
                                                            

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych) z dnia 27.04.2016r. (Dz. Urz. UE. L nr. 119).

 

Konkurs „Pokaż piękno swojej okolicy” 2019

Wyniki Konkursu 2019 na film, prezentację multimedialną lub przewodnik turystyczny „Pokaż piękno swojej okolicy”

Komisja Konkursowa oceniła złożone prace i postanowiła przyznać:

W kategorii – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Nagrody i wyróżnienia za następujące prace:

     1.  Tytuł: „Piękno mojej okolicy – region Lubstowa” (nagroda główna)

          Autorzy: Wiktoria Nadolska, Natalia Ficner | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubstowie

      2. Tytuł: „Piękno mojej okolicy – Brzeźno, Szczepidło” (wyróżnienie I)

          Autor:  Szymon Marchwicki | Szkoła Podstawowa w Brzeźnie

      3. Tytuł: „Piękno mojej okolicy – gmina Stare Miasto” (wyróżnienie II)

           Autor:  Norbert Macudziński | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim 

W kategorii – FILM

Nagrody i wyróżnienia przyznano za następujące prace:

    1.  Tytuł: „Miejsca, które warto zobaczyć” (nagroda główna)

          Autorzy: Wiktoria Walczak, Adrian Michalak, Martin Malesza | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim

     2.  Tytuł: „Poznaj piękno okolicy – Niklas i …….” (wyróżnienie I)

          Autorzy: Norbert Macudziński, Szymon Janiak | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim

    3.  Tytuł: „Piękno okolicy – Modła Królewska i inne” (wyróżnienie II)

         Autorzy: Nikola Pakulska, Maria Kuźniacka, Piotr Antosik | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim

Zapraszamy laureatów oraz pozostałych uczestników i opiekunów na uroczyste wręczenie nagród, upominków oraz dyplomów i wyróżnień w dniu 7 czerwca 2019 r. podczas finału Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie, który odbędzie się w Zespole Szkół CKU w Koninie ul. Wodna 1 w godz. 12.00-14.00.

W imieniu Organizatorów
Jan Wawrzyniak - wicedyrektor ZS CKU w Koninie

 

KPPSO - Regulamin

Regulamin Konkursu „Pokaż piękno swojej okolicy”

na nagranie filmu, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub opracowanie przewodnika turystycznego, które powinny pokazać turystycznie ciekawe, a mało znane zakątki Konina lub innych miejsc powiatu konińskiego lub regionu.                                                                                                  

Cele konkursu:

 • upowszechnienie wiedzy o regionie,  o ciekawych  i atrakcyjnych turystycznie zakątkach ziemi konińskiej
 • doskonalenie umiejętności korzystania ze sprzętu fotograficznego i komputerowego,
 • kształcenie umiejętności stosowania oprogramowania do tworzenia filmów, edytorów tekstu, grafiki, programów do tworzenia i obróbki dźwięku itp.,
 • ćwiczenia w stosowaniu metody projektów edukacyjnych,
 • doskonalenie zespołowej formy pracy uczniów.

Prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez zespoły 2 – 3 osobowe, reprezentujące daną szkołę. Oceniane będą prace uczniów III klas gimnazjum oraz VII i VIII klas szkół podstawowych.

Terminarz konkursu:

 • zgłoszenie udziału (fax lub e-mail – na druku – zał. nr 2A) – do 30 marca 2019 r.
 • nadsyłanie prac konkursowych – do 30 kwietnia 2019 r.
 • ogłoszenie wyników konkursu na stronie: www.zscku.konin.pl –  do 31 maja 2019 r.
 • wręczenie dyplomów i nagród  – w czerwcu 2019 r.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu  rozdania nagród drogą mailową. Szkoły, z których uczniowie zajmą I miejsce w poszczególnych kategoriach będą mogły zaprezentować swoje prace, swój region, zareklamować siebie i swoje środowisko.

Warunki  KONKURSU

 1. Konkurs polega na nagraniu filmu, przygotowaniu prezentacji multimedialnej lub opracowaniu przewodnika turystycznego.
 2. Każda praca powinna pokazać wybrany, ciekawy turystycznie, a nieznany dotąd szlak, w tym krótkie opisy i informacje o najważniejszych obiektach, zabytkach, o atrakcyjnych miejscach, mało spotykanych okazach przyrody, itp.
 3. Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę takie kryteria jak: logiczny układ pracy - umożliwiający zwiedzanie, wrażenia estetyczne, opracowanie techniczne materiałów oraz osobisty wkład pracy uczestników.
 4. W szczególności wysoko oceniane będą prace zawierające materiały i opisy autorskie, potwierdzające samodzielność i osobiste poznanie ciekawej a mało znanej trasy turystycznej. 
 5. Prace, w których stwierdzi się łamanie prawa autorskiego, nie będą uwzględniane w konkursie (proszę o zapoznanie się z prawem autorskim w Polsce np. ze strony http://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Prawa_autorskie ).
 6. Praca konkursowa – prezentacja multimedialna lub film (DVD – pojemność do 50 MB) nie mogą przekroczyć czasu 15 minut,  a przewodnik – powinien zawierać 15 - 20 stron (format A4 lub A5).
 7. Na końcu filmu, prezentacji lub przewodnika musi być umieszczona informacja o autorach: imię, nazwisko autorów i opiekuna, nazwa szkoły, miejscowość, tel. kontaktowy.
 8. Format pliku filmowego musi być w standardowym formacie odtwarzanym przez Windows Media Player, nie wymagającym dodatkowych instalacji kodeków.
 9. Jeden zespół może oddać tylko jedną pracę konkursową.
 10. Do konkursu nie wolno zgłaszać prac publikowanych już wcześniej.
 11. Praca konkursowa,  może  być wykonana indywidualnie lub w zespołach  liczących maksymalnie 3 osoby.
 12. Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
 13. Przesłane prace konkursowe nie będą zwracane.
 14. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych prac w celach promocyjno-edukacyjnych oraz popularyzacji wiedzy o regionie.
 15. Dane osobowe uczestników konkursu będą używane w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z   ogłoszeniem wyników konkursu .
 16. Zgłoszenie przez szkołę pracy konkursowej jest traktowane równoznacznie z potwierdzeniem  uzyskania od rodziców/prawnych opiekunów autorów prac konkursowych  zgody na użycie danych osobowych uczniów, w tym wizerunku, dotyczących ogłoszenia wyników konkursu, promocji przedsięwzięcia,  publikacji zdjęć i innych materiałów związanych z organizacją konkursu.
 17. Uczniowie – uczestnicy Konkursu muszą złożyć w siedzibie Organizatora Konkursu, wraz ze składaną pracą konkursową, pisemne oświadczenia  (podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku oraz o akceptacji regulaminu Konkursu (druk – zał. 2B).
 18. Razem z pracami konkursowymi i oświadczeniami uczestników należy złożyć stosowne oświadczenia opiekunów danych uczniów o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i akceptacji regulaminu Konkursu  (druk – zał. 2C). 
 19. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Klauzulą Informacyjną oraz z Regulaminem konkursu.
 20. Należy przestrzegać terminów konkursu - o przyjęciu zgłoszeń konkursowych decyduje stempel pocztowy.
 21. Niepełna dokumentacja, brak stosownych oświadczeń, a także prace niekompletne lub nie spełniające wymogów regulaminowych mogą wpłynąć na niedopuszczenie pracy konkursowej do jej oceny.
 22. Prace będą oceniane przez niezależne JURY, którego werdykt jest niepodważalny i ostateczny.

Prace wraz z oświadczeniami należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Zespół Szkół CKU im. S. Batorego
62 - 500 Konin, ul. Wodna 1
KONKURS   "Pokaż piękno swojej okolicy"

Konkurs organizowany jest we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Lokalną Organizacją Turystyczną „Marina” oraz PTTK Oddział w Koninie. Pomoc w organizacji konkursów oferują także przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje naszego regionu, które fundują cenne nagrody i upominki. Patronat honorowy sprawują Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Powodzenia!!!


ORGANIZATOR KONKURSU:

Zespół Szkół CKU im. S. Batorego,   62 - 500 Konin, ul. Wodna 1, www.zscku.konin.pl

Kontakt: tel/fax 63 242 89 43, e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl  lub   jan.wawrzyniak@zscku.konin.pl 

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczestników i opiekunów Konkursu "Pokaż piękno swojej okolicy" organizowanego przez Zespół Szkół CKU w Koninie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem danych osobowych uczestników i opiekunów Konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie, adres: 62-500 Konin, ul. Wodna 1, tel. kontaktowy 63 242 89 43, adres e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@konin.um.gov.pl lub przy użyciu danych kontaktowych Administratora Danych Osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • organizacji i przeprowadzenia Konkursu "Pokaż piękno swojej okolicy" ,
 • informowania uczestników i opiekunów Konkursu za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kontaktu telefonicznego, wiadomości SMS, e-mail o sprawach związanych z Konkursem,
 • promowania Konkursu,
 • publikacji sprawozdań, informacji prasowych,
 • publikacji list laureatów i finalistów,
 • publikacji zdjęć z przebiegu Konkursu,
 • wydawanie nagród, dyplomów i zaświadczeń.

4. Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko uczestnika,
 • data i miejsce urodzenia uczestnika,
 • nazwa miejscowości, nazwa i adres szkoły
 • informacje o przebiegu kształcenia (klasa),
 • relacje z organizacji i przebiegu konkursu,
 • wyniki etapu szkolnego oraz regionalnego,
 • wizerunek uczestnika, opiekuna,
 • imię i nazwisko opiekuna.

5. Dane osobowe przetwarzane oraz przechowywane będą przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa a także w celach marketingowych, do czasu ewentualnego cofnięcia zgody na przetwarzanie.

6. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO.

7. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnikom przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych, 
 • sprostowania danych osobowych, 
 • usunięcia danych osobowych,  
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 • przenoszenia danych osobowych,   
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W trakcie przetwarzania danych dla potrzeb związanych z uczestnictwem w Konkursie nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Podanie danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynika z przepisów prawa – jest obowiązkowe, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie organizowanym przez Zespół Szkół CKU w Koninie.

 

Dyrektor Zespołu Szkół CKU w Koninie
mgr Krzysztof Pachciarz                                                                        

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych) z dnia 27.04.2016r. (Dz. Urz. UE. L nr. 119).

Konkurs „Pokaż piękno swojej okolicy” 2018

Regulamin

Regulamin Konkursu „Pokaż piękno swojej okolicy”

na nagranie filmu, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub opracowanie przewodnika turystycznego, które powinny pokazać turystycznie ciekawe, a mało znane zakątki Konina lub innych miejsc powiatu konińskiego lub regionu.            

                                                                         

Cele konkursu:

- upowszechnienie wiedzy o regionie,  o ciekawych  i atrakcyjnych turystycznie zakątkach ziemi konińskiej
- doskonalenie umiejętności korzystania ze sprzętu fotograficznego i komputerowego,
- kształcenie umiejętności stosowania oprogramowania do tworzenia filmów, edytorów tekstu, grafiki, programów do tworzenia i obróbki dźwięku itp.,
- ćwiczenia w stosowaniu metody projektów edukacyjnych,
- doskonalenie zespołowej formy pracy uczniów.

Prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez zespoły 2 – 3 osobowe, reprezentujące daną szkołę. Oceniane będą prace uczniów gimnazjum oraz VII klasy szkół podstawowych. W szczególności wysoko oceniane będą prace zawierające materiały i opisy autorskie, potwierdzające samodzielność i osobiste poznanie ciekawej a mało znanej trasy turystycznej.

Terminarz konkursu:

- zgłoszenie udziału (druk – załącznik nr 2A) – do 31 marca 2018 r.
- nadsyłanie prac konkursowych – do 28 kwietnia 2018 r.
- ogłoszenie wyników konkursu na stronie: www.zscku.konin.pl –  do  30 maja 2018 r.
- wręczenie dyplomów i nagród  – w czerwcu 2018 r.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu  rozdania nagród drogą mailową. Szkoły, z których uczniowie zajmą I miejsce w poszczególnych typach szkół będą mogły zaprezentować swoje prace, swój region, zareklamować siebie i swoje środowisko.

Warunki  KONKURSU

 1. Konkurs polega na nagraniu filmu, przygotowaniu prezentacji multimedialnej lub opracowaniu przewodnika turystycznego.
 2. Każda praca powinna pokazać wybrany, ciekawy turystycznie, a nieznany dotąd szlak, w tym krótkie opisy i informacje o najważniejszych obiektach, zabytkach, o atrakcyjnych miejscach, mało spotykanych okazach przyrody, itp.
 3. Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę takie kryteria jak: logiczny układ pracy - umożliwiający zwiedzanie, wrażenia estetyczne, opracowanie techniczne materiałów oraz osobisty wkład pracy uczestników.
 4. W szczególności wysoko oceniane będą prace zawierające materiały i opisy autorskie, potwierdzające samodzielność i osobiste poznanie ciekawej a mało znanej trasy turystycznej. 
 5. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 1. Praca konkursowa,  może  być wykonana indywidualnie lub w zespołach  liczących maksymalnie 3 osoby.
 2. Prace, w których stwierdzi się łamanie prawa autorskiego,  nie będą uwzględniane w konkursie (proszę o zapoznanie się z prawem autorskim w Polsce np. ze strony http://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Prawa_autorskie ).
 3. Praca konkursowa – prezentacja multimedialna lub film (DVD) nie mogą przekroczyć czasu 15 minut,  a przewodnik – powinien zawierać do 15 stron (format A4 lub A5)
 4. Pojemność pliku do 20 MB.
 5. Na końcu filmu, prezentacji lub przewodnika musi być umieszczona informacja o autorach: imię, nazwisko autorów i opiekuna, nazwa szkoły, miejscowość, tel. kontaktowy.
 6. Format pliku filmowego musi być w standardowym formacie odtwarzanym przez Windows Media Player, nie wymagającym dodatkowych instalacji kodeków.
 7. Jeden zespół może oddać tylko jedną pracę konkursową.
 8. Do konkursu nie wolno zgłaszać prac publikowanych już wcześniej..
 9. Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
 10. Przesłane prace konkursowe, nie będą zwracane.
 11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych prac w celach promocyjno-edukacyjnych oraz popularyzacji wiedzy o regionie.
 12. Dane osobowe uczestników konkursu będą używane w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z ogłoszeniem wyników konkursu.
 13. Zgłoszenie przez szkołę pracy konkursowej jest traktowane równoznacznie z potwierdzeniem  uzyskania od rodziców lub pełnoletnich autorów prac konkursowych  zgody na użycie danych osobowych uczniów dotyczących ogłoszenia wyników konkursu, promocji i publikacji materiałów.
 14. Należy przestrzegać terminów konkursu, o przyjęciu zgłoszeń konkursowych decyduje stempel pocztowy.
 15. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem konkursu, prace, które nie będą spełniały jego wymogów, nie będą uczestniczyły w nim.
 16. Prace będą oceniane przez niezależne JURY, którego werdykt jest niepodważalny i ostateczny.

 

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Zespół Szkół CKU im. S. Batorego
62 - 500 Konin, ul. Wodna 1
KONKURS   "Pokaż swoją okolicę"

 

Konkurs organizowany jest we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Lokalną Organizacją Turystyczną „Marina” oraz PTTK Oddział w Koninie. Pomoc w organizacji konkursów oferują także przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje naszego regionu, które fundują cenne nagrody i upominki. Patronat honorowy sprawują Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Powodzenia!!!

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

Zespół Szkół CKU im. S. Batorego,   62 - 500 Konin, ul. Wodna 1
www.zscku.konin.pl

Kontakt: tel/fax 63 242 89 43, e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl lub   jan.wawrzyniak3@gmail.com

Wyniki Konkursu 2018

Wyniki Konkursu na film, prezentację multimedialną lub przewodnik turystyczny „Pokaż piękno swojej okolicy”

Komisja Konkursowa oceniła złożone prace i postanowiła przyznać:

W kategorii – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Nagrody za następujące prace:

     1.  Tytuł: „Droga przodków”   (I miejsce)

                   Autor: Paula Kurzawińska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie

      2. Tytuł: Piękno naszej okolicy Morzyczyn” (II miejsce)

                         Autorzy:  Dominika Sztuba, Kinga Banaszkiewicz

            Szkoła Podstawowa im. bp Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie

      3.Tytuł: „Piękno mojej małej Ojczyzny – gmina Wierzbinek” (III miejsce)

                    Autorzy: Natalia Nowicka, Joanna Wegner

             Szkoła Podstawowa im. bp Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie

W kategorii – FILM

Nagrodę za następującą pracę:

 1. Autorzy: Joanna Klanowska, Martyna Budzińska, Oliwia Wrzesińska

                  Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wlk.

       2.  Tytuł: „Stary Konin – dawniej i dziś” (II miejsce)

                         Autorzy: Kamil Nalepa, Natalia Kobielska, Gabrysia Dudziak

                  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie

       3.  Tytuł: „Poznaj piękno swojej okolicy - Licheń” (III miejsce)

                         Autorzy: Kinga Smolarek, Oliwia Janiak, Aleksandra Urbaniak

                  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej

W kategorii – PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

Nagrody za następujące prace:

         1. Tytuł: „Śladami przeszłości – dworki i atrakcje turystyczne gminy Wilczyn”

                   Autorzy: Wioletta Lachowicz, Julia Masłowska

                        Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie

         2.  Tytuł: „Konin – moja mała Ojczyzna” (II miejsce)

                   Autor: Zofia Kaczmarczyk

                              Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Wlkp.

          3. Tytuł: „Moja mała Ojczyzna – gmina Wierzbinek i okolice” (III miejsce)

                   Autorzy: Oliwia Woźniak, Julia Pyżyńska

                        Szkoła Podstawowa im. bp Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie

 

Gratulujemy laureatom i dziękujemy uczestnikom i opiekunom.

 

Zapraszamy laureatów oraz pozostałych uczestników i opiekunów na uroczyste wręczenie nagród, upominków oraz dyplomów i wyróżnień, które odbędzie się 20 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół CKU w Koninie ul. Wodna 1.

W imieniu Organizatorów
Jan Wawrzyniak - wicedyrektor ZS CKU w Koninie