Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

OWiUHM 2021/2022

WAŻNY KOMUNIKAT - OLIMPIADA WiUHM 2021-2022

KOMUNIKAT!

OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO-MENEDŻERSKICH - 2021/2022

Organizatorzy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich informują, że rozpoczyna się kolejna VII edycja Olimpiady. Przeprowadzenie poszczególnych etapów Olimpiady planowane jest w miesiącach od września do grudnia 2021 r. Szczegółowy Terminarz zamieszczono w załączniku. Informator Olimpiady, w tym regulamin, szczegółowy program, druki zgłoszeń oraz inne bieżące informacje ukażą się najpóźniej do 12 września br.

Uwaga:

 • terminy poszczególnych etapów w razie konieczności mogą ulec zmianie,
 • w przypadku większego zagrożenia epidemiologicznego niektóre lub wszystkie etapy Olimpiady mogą zostać przesunięte na okres zimowo-wiosenny,
 • formuła przeprowadzenia eliminacji szkolnych i okręgowych nie ulega większym zmianom w stosunku do lat ubiegłych,                                            
 • ze względu na bezpieczeństwo uczestników i opiekunów zawody centralne zostaną zorganizowane jednocześnie w czterech strefach finałowych jako etap jednodniowy (test + część praktyczna),
 • dla zwycięzców, najlepszych uczestników i ich opiekunów planowane jest uroczyste spotkanie, tzw. Gala Laureatów VII Olimpiady WiUHM.

 

Organizatorzy Olimpiady WiUHM:

- Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy

- Komitet Główny Olimpiady WiUHM

 

OWiUHM 2020/2021

Wyniki i relacja z VI OWiUHM

Relacja z przebiegu VI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
DĘBICA, KONIN, SOSNOWIEC, TCZEW - 23 kwietnia 2021 r.

W dniu 23 kwietnia 2021 r. odbył się finał ogólnopolski VI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Komitet Główny podsumował tegoroczną edycję. Głównym organizatorem od wielu lat jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, a współorganizatorem Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Do udziału w Olimpiadzie jak co roku zaproszeni zostali uczniowie średnich szkół zawodowych, kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik rachunkowości, technik organizacji reklamy/technik reklamy. Program Olimpiady obejmował wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki ogólnej i tematu wiodącego w dziedzinie nauk ekonomicznych. Temat wiodący VI Olimpiady WiUH-M brzmiał: „Kryzys jako zjawisko ekonomiczne w teorii i praktyce gospodarowania”.

Aktualne uwarunkowania, spowodowane sytuacją pandemiczną, wpłynęły w pewnym stopniu na przebieg i organizację VI edycji Olimpiady WiUHM. Z konieczności zmianie uległy terminy poszczególnych etapów oraz przebieg zawodów centralnych. Przeprowadzono jednak, zgodnie z Regulaminem – wszystkie trzy etapy Olimpiady. W tym roku w etapie szkolnym uczestniczyło ok. 1800 uczniów z 75 szkół. W etapie okręgowym wzięło udział 344 uczniów z 69 szkół, a do etapu centralnego zakwalifikowano 66 uczniów.

Zawody szkolne i zawody okręgowe odbyły się w regulaminowej formule, analogicznie jak w latach poprzednich. W odniesieniu do zawodów centralnych wystąpiły większe zmiany. Były to zawody jednostopniowe, w formie testowej (test w języku polskim i w języku obcym) oraz sprawdzianu praktycznego. Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną, dla bezpieczeństwa uczestników, opiekunów, a także organizatorów, finał odbył się w jednym dniu (zrezygnowano z części ustnej) i w mniejszych grupach, w tzw. strefach. Organizacji zawodów strefowych podjęły się następujące szkoły, będące członkami w/w Stowarzyszenia:
1) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy – strefa 1 – południowo-wschodnia - tu wzięło udział 18 uczestników
2) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie – strefa 2 – centralna – 16 uczestników (w tym jeden w trybie zdalnym)
3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum Nr 1 Ekonomiczne w Sosnowcu – strefa 3 – południowo-zachodnia – 17 uczestników
4) Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie – strefa 4 – północna – 15 uczestników.

Te nowe rozwiązania, wprowadzone z konieczności, ułatwiły uczestnikom bezpieczne i mniej uciążliwe dojazdy. Organizatorzy zawodów strefowych zadbali o godne przyjęcie uczestników i opiekunów, zawody przeprowadzono z zachowaniem wszelkich wymogów reżimu sanitarnego, a uczestników uhonorowano drobnymi upominkami i gadżetami. Niestety, w obecnej sytuacji niemożliwe było organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek lub innych atrakcji. Może więcej uda się zrobić w tym zakresie w kolejnej edycji…?

Nad prawidłowością przebiegu zawodów w każdej strefie czuwali przedstawiciele Komitetu Głównego Olimpiady. Rozwiązania zadań zostaną przesłane do Komitetu Głównego, który na podstawie oceny prac i uzyskanych przez uczestników punktów wyłonił 11 najlepszych zawodników, którym przyznano tytuł „Laureata Olimpiady”.

Pozostali uczestnicy otrzymali tytuł „Finalisty”. Wszyscy, zarówno laureaci jak i finaliści uzyskali przywilej zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dla laureatów organizatorzy przewidują stosowne dyplomy oraz nagrody, które zostaną przekazane i wręczone przez Dyrektorów poszczególnych szkół.

Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej udało się zrealizować tak duże przedsięwzięcie, dlatego organizatorzy Olimpiady - Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych oraz Komitet Główny zwracają się do nauczycieli i dyrektorów szkół uczestniczących z prośbą o przyjęcie podziękowania za podjęcie trudu organizacji zawodów szkolnych i wkład pracy w możliwie najlepsze przygotowanie uczniów do udziału w poszczególnych etapach Olimpiady.

Wielkie podziękowania przekazujemy na ręce dyrektorów i nauczycieli szkół organizujących zawody okręgowe oraz zawody centralne. Bez tej pomocy i zaangażowania, zwłaszcza w dobie pandemii, niemożliwa byłaby organizacja II i III etapu Olimpiady. Szczególnym wyzwaniem była organizacja zawodów centralnych. W tym roku realizacja tego przedsięwzięcia była trudna i byłaby niemożliwa bez ogromnego organizacyjnego i merytorycznego wysiłku oraz zaangażowania dyrektorów i nauczycieli.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia VI edycji Olimpiady WiUHM. Uczestnikom startującym w poszczególnych etapach Olimpiady życzymy dużo satysfakcji z możliwości reprezentowania szkoły w takich imprezach. Laureatom i finalistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Opracowanie: Jan Wawrzyniak

dr Marek Jagielski
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady WiUHM

Robert Jasek
Prezes Stowarzyszenia DiNTiASZ

Aneks do REGULAMINU Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich

Aneks do REGULAMINU Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich

W związku z trudną sytuacją epidemiczną w kraju i dużą ilością zachorowań Komitet Główny Olimpiady WiUHM wprowadza następujące zamiany w Regulaminie odnośnie przeprowadzenia zawodów finałowych:

 1. Zawody finałowe (III etap) odbywają się w czterech strefach jednocześnie:

1) Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy, ul. Ogrodowa 20 - (strefa 1)

2) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie, ul. Wodna 1 - (strefa 2)

3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum Nr 1 Ekonomiczne w Sosnowcu, ul. Gen. Grota Roweckiego 66 - (strefa 3)

4) Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17 - (strefa 4)

 1. Zadania finałowe przygotowuje Komitet Główny Olimpiady WiUHM
 2. W każdej Komisji Finałowej Strefowej jest wyznaczony przedstawiciel Organizatora – Stowarzyszenia DiNTiASZ lub Komitetu Głównego.
 3. Uczestnicy przystępują do wykonania zadań finałowych – testu oraz zadania praktycznego w wyznaczonych salach komputerowych.
 4. Finały odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 5. Uczestnik, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu zawodów nie może przyjść na te zawody, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
 6. W razie wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt. 6 i uczestnik nie może przybyć do miejsca przeprowadzania finału Komitet Główny umożliwia przystąpienie do III etapu w formie zdalnej.
 7. W sytuacji opisanej w pkt. 7 nieobecny uczestnik podaje osobiście lub za pośrednictwem opiekuna szkolnego adres osobisty e-mail.
 8. W dniu zawodów dla uczestników nieobecnych z powodów wskazanych w pkt. 6 Komitet Główny przygotowuje i przesyła na wskazany adres e-mail zadanie do wykonania, nie później niż w ciągu 1 godziny od rozpoczęcia zawodów finałowych.
 9. Uczestnik pracujący w trybie zdalnym w ciągu pierwszych 30 minut rozwiązuje test i przesyła na wskazany adres e-mail, po czym otrzymuje zadanie praktyczne do wykonania, które rozwiązuje w czasie kolejnych 30 minut i następnie przesyła na wskazany adres.
 10. Rozwiązywanie zadań w formie zdalnej musi być samodzielne - bez korzystania z internetu i innych pomocy, a nadesłanie rozwiązanych zadań musi nastąpić w wyznaczonym czasie.
 11. W razie nieodesłania rozwiązanych zadań w wyznaczonym czasie oraz w przypadku stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi uczestnikowi pracującemu w trybie zdalnym grozi dyskwalifikacja.
 12. Rozwiązanie i przesłanie zadania/zadań będzie dla w/w uczestników potwierdzeniem przystąpienia do III etapu Olimpiady.
 13. Uczestnik pracujący w formie zdalnej, który wykona i prześle rozwiązanie zadań w trybie opisanym wyżej zostaje finalistą Olimpiady i ma prawo otrzymać zaświadczenie potwierdzające zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowe.

Aneks opracowany na podstawie decyzji Komitetu Głównego Olimpiady WiUHM podjętej w trybie obiegowym w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady WiUHM
dr Marek Jagielski

ZałącznikRozmiar
Plik aneks_do_regulaminu_olimpiady_wiuhm.docx15.75 KB

Komunikat z 18.04.2021 r.

KOMUNIKAT !!!
INFORMACJA POTWIERDZAJĄCA ORGANIZACJĘ III ETAPU
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

1. Komitet Główny Olimpiady WiUHM potwierdza: termin przeprowadzenia III etapu tegorocznej VI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, tj. 23 kwietnia 2021 r. godz. 13.30 jest utrzymany.
2. Przypomnienie:
1) zgodnie z wcześniejszymi informacjami zawody odbędą się w wyznaczonych czterech strefach finałowych,
2) wszystkich uczestników, opiekunów oraz organizatorów obowiązują reguły sanitarne i obowiązek zachowania bezpieczeństwa, podobnie jak podczas egzaminów próbnych czy testów diagnostycznych /Wytyczne epidemiczne CKE, MEiN, MZ, GIS/
3) obowiązkowo należy zapoznać się z Wytycznymi dotyczącymi zawodów finałowych 2021 r., załączonymi w odrębnym dokumencie,
4) uczestnik zawodów przychodzi z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości,
5) udział w zawodach może brać wyłącznie osoba zdrowa (uczestnik, opiekun, nauczyciel lub inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
6) uczestnik, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu zawodów nie może przyjść na te zawody, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
7) obowiązują zasady dot. organizacji finału oraz Wytyczne sanitarne zamieszczone w informacjach wcześniejszych.
3. Planowany termin ogłoszenia wyników końcowych VI Olimpiady WiUHM – 30 kwietnia 2021 r. na stronach internetowych: www.zscku.konin.pl oraz tworczeiaktywne.pl
4. Wręczenie zaświadczeń finalistom, którzy przystąpią do III etapu Olimpiady nastąpi w dniu zawodów finałowych, tj. 23 kwietnia br.
5. Wręczenie dyplomów oraz nagród dla zwycięzców i laureatów Olimpiady nastąpi w terminie i trybie ustalonym przez Organizatora Olimpiady – Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. O szczegółach poinformujemy w terminie późniejszym.

Konin, 18.04.2021 r.
Komitet Główny Olimpiady WiUHM

ZałącznikRozmiar
PDF icon komunikat_z_18.04_2021_final_vi_olimpiady.pdf207.67 KB

KOMUNIKAT !!!

INFORMACJA W SPRAWIE ORGANIZACJI III ETAPU Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

 1. Informujemy, że planowany termin przeprowadzenia III etapu tegorocznej VI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, tj. 23 kwietnia 2021 r. jest utrzymany (z zastrzeżeniem - pkt. 7)
 2. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami zawody odbędą się w wyznaczonych czterech strefach finałowych.
 3. Wszystkich uczestników, opiekunów oraz organizatorów obowiązują reguły sanitarne i obowiązek zachowania bezpieczeństwa, podobnie jak podczas egzaminów próbnych czy testów diagnostycznych.
 4. Obowiązkowo należy zapoznać się z Wytycznymi dotyczącymi zawodów finałowych 2021 r., załączonymi w odrębnym dokumencie.
 5. W załączniku zamieszczono także Instrukcję do przeprowadzenia III etapu Olimpiady, przydatną dla organizatorów i uczestników finału.
 6. Komitet Główny w dalszym ciągu zastrzega sobie prawo zmian terminu w razie pojawienia się większych zagrożeń, nowych wytycznych lub innych ważnych okoliczności.
 7. Ostateczna informacja potwierdzająca utrzymanie terminu i zasad organizacyjnych zostanie podana najpóźniej w dniu 18 kwietnia br. (po uzyskaniu informacji w sprawie dalszego funkcjonowania szkół)

Konin, 12.04.2021 r.

Komitet Główny Olimpiady WiUHM

Lista finalistów

LISTA FINALISTÓW VI Olimpiady WiUHM – marzec/kwiecień 2021

 

L.p.

Nazwisko

Imię

Miejscowość

Szkoła

Strefa

finałowa

1.

Budziak

Oskar

Bydgoszcz

ZSE-A

2

2.

Chełmikowska

Julia

Szczecin

ZS nr 8

4

3.

Ciecierska

Emilia

Ruda Śl

ZS nr 2

3

4.

Cygan

Szymon

Wodzisław Śl

ZSE

3

5.

Czaja

Krzysztof

Kartuzy

ZSZiO

4

6.

Dawidowski

Marcel

Kartuzy

ZSZiO

4

7.

Fiecek

Anna

Opole

ZSE

3

8.

Gawrońska

Karolina

Świdnica

ZSE

3

9.

Giemza

Nikola

Konin

ZSCKU

2

10.

Giersz

Patrycja

Bydgoszcz

ZSE-A

2

11.

Gontarz

Anna

Opole

ZSE

3

12.

Graczyk

Wojciech

Poznań

ZSE

2

13.

Grudzień

Angelika Monika

Lublin

ZS nr 1

1

14.

Jatkowska

Natalia

Sosnowiec

CKZiU

3

15.

Kalenik

Krzysztof

Radzyń Podl

ZSP

1

16.

Kałuża

Adam

Opole

ZSE

3

17.

Kempisty

Nikola

Ełk

ZS nr 5

4

18.

Klim

Natalia

Bydgoszcz

ZSE-A

2

19.

Kowalcze

Weronika

Brzeg

ZSE

3

20.

Kremska

Klaudia

Rzeszów

ZSE

1

21.

Kurnik

Patryk

Świdnica

ZSE

3

22.

Kwiatkowska

Nicola

Szczecin

ZS nr 8

4

23.

Leśniak

Mateusz

Opole

ZSE

3

24.

Lis

Gabriela

Ełk

ZS nr 5

4

25.

Łangowski

Paweł

Tczew

ZSE

4

26.

Macioszek

Natalia

Nowy Tomyśl

ZS nr 1

2

27.

Majewski

Michał

Tarn. Góry

CEE-H

3

28.

Marek

Krzysztof

Sucha Beskidzka

ZS

1

29.

Mincewicz

Ewa

Szczecin

ZS nr 8

4

30.

Miros

Zuzanna

Mińsk Maz.

ZSE

2

31.

Moritz

Magdalena

Opole

ZSE

3

32.

Mroczek

Marek

Lublin

ZSE

1

33.

Neugebauer

Natalia

Kutno

ZS nr 3

2

34.

Nowakowska

Elżbieta

Bydgoszcz

ZSE-A

2

35.

Osmęda

Natalia

Nowy Sącz

ZSE

1

36.

Ożga

Jan

Lublin

ZS nr 1

1

37.

Pawłowska

Klaudia

Poznań

ZSE

2

38.

Piechota

Natalia

Mielec

ZSE

1

39.

Polanek

Maria

Wadowice

CKZiU

1

40.

Portka

Sebastian

Kraków

ZSE nr 1

1

41.

Potoniec

Dominik

Nowy Sącz

ZSE

1

42.

Pupacz

Ewelina

Kartuzy

ZSZiO

4

43.

Rasztawicki

Kamil

Warszawa

ZS nr 4

2

44.

Różański

Daniel

Dębica

ZSE

1

45.

Sasuła

Bartłomiej

Sucha Beskidz.

ZS

1

46.

Siwek

Wiktor

Szczecin

ZS nr 8

4

47.

Skowrońska

Martyna

Lębork

ZSGŻiA

4

48.

Sobczak

Kacper

Września

ZSPolitech.

2

49.

Sontowska

Martyna

Olsztyn

ZSE

4

50.

Stasica

Martyna

Żywiec

ZSE-G

3

51.

Stefańczyk

Jakub

Kraków

ZSE nr 2

1

52.

Stempień

Kinga

Wieluń

ZS nr 1

3

53.

Susz

Krystian

Dębica

ZSE

1

54.

Szadkowska

Laura

Zielona Góra

CKZiU

2

55.

Świerc

Sebastian

Opole

ZSE

3

56.

Tomczak

Dominika

Legnica

ZSE

3

57.

Walkiewicz

Paulina

Poznań

ZSE

2

58.

Wańdoch

Jakub

Sieradz

ZSP nr 2

2

59.

Weber

Julia

Opole

ZSE

3

60.

Witkowska

Karolina

Bydgoszcz

ZSE-A

2

61.

Wolińska

Alicja

Olsztyn

ZSE

4

62.

Woźniak

Aleksandra

Limanowa

ZSOiZ

1

63.

Wójtowicz

Katarzyna

Lublin

ZSE

1

64.

Zielonka

Marcin

Kartuzy

ZSZiO

4

65.

Żołądek

Natalia

Szczecin

ZS nr 8

4

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Strefy finałowe (miejsca przeprowadzenia zawodów finałowych)

 

GRATULUJEMY WYNIKÓW I ŻYCZYMY POWODZENIA W FINALE!

 

UWAGA:

W sprawie miejsca (strefy) i organizacji zawodów finałowych należy przeczytać informacje zawarte w załączniku - WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW I OPIEKUNÓW

 

Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady WiUHM

dr Marek Jagielski

Komunikat 2 | Aktualizacja

13 GRUDNIA 2020 r.

KOMUNIKAT nr 2 | VI OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO-MENEDŻERSKICH - 2020/2021

Z powodu panującej pandemii i w związku z zagrożeniami oraz dalszymi ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół Organizatorzy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich informują ponownie, że przeprowadzenie poszczególnych etapów Olimpiady jest planowane na okres od stycznia do kwietnia 2021 (zamiast w miesiącach od września do grudnia 2020 r.). Dodatkowo zmiana terminu ferii zimowych wpłynęła na ustalenie niektórych nowych terminów w stosunku do podanych we wcześniejszym Komunikacie (zaznaczone kolorem czerwonym).

Planowane terminy poszczególnych etapów VI Olimpiady WiUHM:

 1. Zgłoszenie udziału szkoły w Olimpiadzie WiUHM  - do 11 stycznia 2021 r  30 stycznia 2021 r.
 2. Zawody szkolne winny odbyć się do 10 lutego 2021 r   16 lutego 2021 r.
 3. Zgłoszenia do zawodów okręgowych - do 16 lutego 2021 r.   22 lutego 2021 r.
 4. Zawody okręgowe (planowane) - 11 marca 2021 r.
 5. Zawody centralne (planowane) - 23 kwietnia 2021 r.

TEMATYKA VI OLIMPIADY WIUHM

 1. Temat wiodący:

KRYZYS JAKO ZJAWISKO EKONOMICZNE W TEORII I PRAKTYCE GOSPODAROWANIA

 1. Problematyka ogólna (podobna jak w latach ubiegłych)

Oprócz zagadnień związanych z tematem wiodącym obowiązuje problematyka ogólna oparta na podstawach programowych przedmiotów zawodowych w technikach o profilu ekonomicznym i handlowym oraz na podstawowych kanonach kultury ekonomicznej społeczeństwa.

Szczegółowy program, Informator Olimpiady, regulamin, druki zgłoszeń oraz inne bieżące informacje ukażą się w okresie ferii zimowych.

Uwaga:

- w razie pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej Olimpiada WiUHM może zostać w tym roku szkolnym zawieszona,
- terminy poszczególnych etapów w razie konieczności mogą jeszcze ulec zmianie,
- zawody szkolne i okręgowe planuje się przeprowadzić w dotychczasowej formule,
- planowane są zmiany w organizacji zawodów centralnych (będzie to prawdopodobnie etap jednodniowy, bez części ustnej).

 

Organizatorzy Olimpiady WiUHM:

- Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy
- Komitet Główny Olimpiady WiUHM

 

OWiUHM 2019

Finał

Relacja z przebiegu finału V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

KRAKÓW, 12 – 13 grudnia 2019 r.

W dniach 12 - 13 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 im. I. Daszyńskiego w Krakowie zorganizowano finał ogólnopolski  V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Do finału zakwalifikowało się 65 najlepszych w kraju uczniów z 41 szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Głównym organizatorem Olimpiady WiUHM jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, a współorganizatorem Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

W pierwszym dniu odbyła się część praktyczna, w której finaliści rozwiązywali najpierw test w języku polskim oraz zadanie w wybranym języku obcym. Następnie uczestnicy  wykonywali zadanie praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego. W drugim dniu zawodów ogłoszono wyniki etapu praktycznego. Do finału ustnego zakwalifikowano 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W trakcie części finałowej uczniowie musieli wykazać się przed Jury i publicznością, odpowiadając na pytania z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz z zakresu wiedzy ogólnoekonomicznej.  Były w tym również pytania problemowe, zmuszające uczestników do szerszej wypowiedzi oraz pytania krótkie. Wiele pytań dotyczyło hasła tegorocznej Olimpiady, które brzmiało „Gospodarstwo domowe jako podmiot ekonomiczny w gospodarce rynkowej".

Ostatecznie po ustnej części Finału Mateusz Wątorski – uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach  – zwyciężył w klasyfikacji indywidualnej. Drugie miejsce wywalczył  Daniel Musielak – uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Soli, a trzecie miejsce zajął  Mateusz Mońko - uczeń Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy. W klasyfikacji drużynowej najlepsze wyniki uzyskali uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu, drugie miejsce przypadło dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, a trzecie miejsce w tej rywalizacji wywalczyli uczniowie Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie.

Na zakończenie odbyła się uroczystość, podczas której laureatom, czyli 10 – ciu najlepszym, wręczono nagrody, upominki i dyplomy za zajęcie kolejnych miejsc. Wszyscy uczestnicy finałów otrzymali zaświadczenia, które upoważniają do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie. W przerwie części kończącej zawody finałowe zaprezentowała swoje talenty muzyczne i taneczne młodzież ZSE nr 2 w Krakowie.

Finaliści i ich opiekunowie byli zakwaterowani w Hotelu Felix na terenie Nowej Huty.  Kiedyś było to osobne miasto, obecnie niezwykła dzielnica Krakowa – sukces architektów epoki socrealizmu - unikatowy układ urbanistyczny zachwyca symetrią, szerokimi ulicami, okazałymi budynkami, wpisany jest do rejestru zabytków.

Uczestnicy zwiedzali też miasto Kraków, które jest jak zwykle piękne i bardzo atrakcyjne turystycznie. Jest tu wiele miejsc, które warto zobaczyć, m.in.: majestatyczny zamek na Wawelu, smok ziejący ogniem, Rynek Główny, unikatowy gmach Sukiennic, Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, Brama Floriańska i gotycki Barbakan, urokliwe uliczki żydowskiego Kazimierza…, i wiele innych.

Na krakowskich ulicach, na każdym kroku widać było klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Zachwycające iluminacje świąteczne, liczne ozdoby, świecące choinki, gwiazdki, pawie pióra, mikołaje, renifery -  towarzyszą zwiedzającym na każdym kroku, wyglądają bąjecznie, zwłaszcza wieczorem.

Gratulujemy laureatom i finalistom V Olimpiady WiUHM i życzymy kolejnych sukcesów.

Opracowanie: Jan Wawrzyniak

LISTA FINALISTÓW
V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, grudzień 2019

L.p.

Nazwisko

Imię

Miejscowość

Szkoła

 1.  

Bąk

Małgorzata

Rzeszów

ZSE

 1.  

Bednarczyk

Izabela

Radzyń Podl

ZSP

 1.  

Błażejewska

Justyna

Kępno

ZSP Nr 1

 1.  

Bodzińska

Paulina

Kępno

ZSP Nr 1

 1.  

Bukowska

Alicja

Bytów

ZSE-U

 1.  

Bulanda

Aleksandra

Limanowa

ZSOiZ

 1.  

Bury

Daniel

Wadowice

CKZiU

 1.  

Chwistek

Aleksandra

Brzeg

ZSE

 1.  

Ciecierska

Patrycja

Ruda Śl

ZS nr 2

 1.  

Depa

Adrian

Rzeszów

ZSE

 1.  

Dudek

Kamil

Wodzisław Śl

ZSE

 1.  

Dybała

Sebastian

Ruda Śl

ZS nr 2

 1.  

Florczak

Julia

Mława

ZS nr 4

 1.  

Frątczak

Artur

Piła

ZSE

 1.  

Frodyma

Wioletta

Brzozów

ZSE

 1.  

Gruszka

Natalia

Kraków

ZSE nr 2

 1.  

Gryc

Natalia

Opole

ZSE

 1.  

Jaworska

Klaudia

Świdnica

ZSE

 1.  

Kalenik

Krzysztof

Radzyń Podl

ZSP

 1.  

Kałuża

Sandra

Opole

ZSE

 1.  

Karbownik

Kinga

Opoczno

ZSPow.

 1.  

Kędra

Weronika

Sosnowiec

CKZiU

 1.  

Koplin

Jan

Piła

ZSE

 1.  

Kowal

Klaudia

Gorzów Wlkp.

ZSE

 1.  

Kowalczyk

Jakub

Kraków

ZSE nr 1

 1.  

Kurapiewicz

Natalia

Olsztyn

ZSE

 1.  

Lach

Kamila

Opole

ZSE

 1.  

Lekki

Natalia

Oświęcim

PZnr4SEG

 1.  

Lesiak

Weronika

Dębica

ZSE

 1.  

Lis

Gabriela

Ełk

ZS nr 5

 1.  

Lubaszka

Łucja

Szczecin

ZS nr 8

 1.  

Lubianiec

Dominika

Świdnica

ZSE

 1.  

Łaszewska

Joanna

Kartuzy

ZSZiO

 1.  

Łucka

Dorota

Lublin

ZS nr 1

 1.  

Majcher

Mateusz

Radzyń Podl

ZSP

 1.  

Marek

Krzysztof

Sucha Beskidzka

ZS

 1.  

Maziukiewicz

Bartłomiej

Ełk

ZS nr 5

 1.  

Miczuga

Aleksandra

Września

ZSPolit.

 1.  

Mincewicz

Gabriela

Szczecin

ZS nr 8

 1.  

Mońko

Mateusz

Bydgoszcz

ZSE-A

 1.  

Musielak

Daniel

Nowa Sól

CKZiU

 1.  

Ostrowska

Karolina

Lublin

ZSE

 1.  

Pabianiak

Krystian

Szczecin

ZS nr 8

 1.  

Patan

Aleksandra Anna

Nowy Tomyśl

ZS nr 1

 1.  

Perdaszek

Dawid

Wieluń

ZS nr 1

 1.  

Pientka

Ewelina

Opole

ZSE

 1.  

Pryszcz

Anna

Opole

ZSE

 1.  

Pupacz

Ewelina

Kartuzy

ZSZiO

 1.  

Rudalska

Paulina

Opoczno

ZSPow.

 1.  

Rzętkowska

Adrianna

Bydgoszcz

ZSE-A

 1.  

Sasuła

Bartłomiej

Sucha Beskidzka

ZS

 1.  

Skobel

Mateusz

Wronki

ZS  Nr 2

 1.  

Sobczyńska

Milena

Ruda Śl

ZS nr 2

 1.  

Stanisławska

Daria

Radzyń Podl

ZSP

 1.  

Strzyżewski

Jakub

Poznań

ZSE

 1.  

Sułkowska

Izabela

Grudziądz

ZSE

 1.  

Szczepaniak

Izabela

Konin

ZSCKU

 1.  

Uroda

Dominika

Nowy Sącz

ZSE

 1.  

Walczyk

Wiktoria

Kraków

ZSE nr 2

 1.  

Wątorski

Mateusz

Kielce

ZSE

 1.  

Wilk

Krystian

Nowy Sącz

ZSE

 1.  

Wilk

Szymon

Zielona Góra

CKZiU

 1.  

Witkowska

Karolina

Bydgoszcz

ZSE-A

 1.  

Zawadzka

Natalia

Lublin

ZSE

 1.  

Żydowo

Natalia

Kutno

ZS nr 3

 

 

 

 

 

GRATULUJEMY WYNIKÓW I ŻYCZYMY POWODZENIA W FINALE!

 

UWAGA:

Ważne informacje dla uczestników i opiekunów

1. Szczegółowe wyniki oraz informacje zostaną przesłane pocztą na adres wszystkich szkół  uczestniczących w eliminacjach okręgowych V Olimpiady WiUHM.

2. Finał ogólnopolski odbędzie się w dniach:

od 12 grudnia 2019 r.  – godz. 14.30 – uroczyste rozpoczęcie

do 13 grudnia 2019 r. – ok. godz. 13.00 – zakończenie

3. Główny organizator finału V Olimpiady WiUHM:

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. I. Daszyńskiego
31 – 943 Kraków, os. Spółdzielcze 6 
tel. (12) 643 77 88, e-mail: sekretariat@zse-2.krakow.pl  

4. Szczegółowy program zawodów finałowych ukaże się na stronie: www.zse-2.krakow.pl                   

5. W terminie do 3 grudnia 2019 r. należy dokonać wpłaty za uczestników finału na konto Stowarzyszenia DiNTiASZ (Bank Spółdzielczy w Jastrowiu o/Szczecinek  55 8935 0009 1300 4888 2000 0010).

6. Prosimy o niezwłoczne nadesłanie wypełnionej tabeli (zgłoszenie do finału - zał. nr 4 - druk dostępny na stronie: www.zscku.konin.pl oraz na stronie: tworczeiaktywne.pl)  w terminie do 3 grudnia 2019 r. pocztą elektroniczną na adresy e-mail:

                     1) do Konina: sekretariat@zscku.konin.pl    oraz      

                     2) do Krakowa: sekretariat@zse-2.krakow.pl 

Druki należy wypełnić bardzo starannie i czytelnie oraz koniecznie należy podać kompletne dane, takie jak: imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia, właściwą nazwę szkoły (np. Technikum Ekonomiczne, Technikum Handlowe, Technikum nr …, itd. - zgodną ze Statutem szkoły).

Dane są niezbędne w celach organizacyjnych oraz do przygotowania zaświadczeń i dyplomów dla uczniów i nauczycieli.

 

Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady WiUHM

dr Marek Jagielski

Eliminacje okręgowe

Informacja dla organizatorów i uczestników eliminacji okręgowych V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

 

1. Zawody okręgowe V Olimpiady WiUHM  odbywają się jednocześnie we wszystkich wyznaczonych okręgach w kraju w dniu 14 listopada 2019 r. o godzinie 12.00.

2. Uczestnicy wraz z opiekunami powinni zgłosić się w miejscu przeprowadzania zawodów okręgowych najpóźniej o godz. 11.45.

3. Miejsca przeprowadzania zawodów okręgowych określa odrębny wykaz.

4. Zawody przeprowadza Komisja Okręgowa w ramach zadań określonych w Regulaminie Olimpiady.

5. W skład Komisji Okręgowej wchodzi Dyrektor szkoły (w szczególnych przypadkach wicedyrektor) jako Przewodniczący oraz co najmniej dwóch przedstawicieli różnych szkół uczestniczących w eliminacjach jako członkowie. W zawodach okręgowych może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel Komitetu Głównego.

6. Zadania na zawody okręgowe dostarcza Komitet Główny.

7. Uczestnicy zajmują miejsca na sali (każdy przy osobnym stoliku) na podstawie losowania.

8. Czas trwania eliminacji okręgowych każdorazowo określa Komitet Główny (max 75 min.)

9. Podczas rozwiązywania zadań (testów) uczestnicy nie mogą korzystać z kalkulatorów oraz innych pomocy i materiałów pomocniczych.

10. Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych jest niedopuszczalne.

11. Za prawidłowy przebieg zawodów i samodzielną pracę uczestników odpowiada Przewodniczący i członkowie Komisji Okręgowej.

12. W razie stwierdzenia niesamodzielnej pracy, korzystania z niedozwolonych pomocy oraz                      w przypadku zakłócania prawidłowego przebiegu zawodów może nastąpić dyskwalifikacja uczestnika na podstawie decyzji Przewodniczącego Komisji Okręgowej.

13. Po zakończeniu eliminacji okręgowych rozwiązane testy zostają zapakowane, zabezpieczone  i przesłane do Komitetu Głównego.

14. Z przebiegu zawodów okręgowych sporządza się protokół i przesyła do Komitetu Głównego.

15. Lista uczestników, którzy zakwalifikują się do III etapu zostanie ogłoszona na stronie www.zscku.konin.pl w dniu 29 listopada 2019 r., a szczegółowe informacje o wynikach zostaną przesłane do wszystkich uczestniczących szkół.

16. Zawody finałowe V Olimpiady WiUHM odbędą się w dniach 12 – 13 grudnia 2019 r. a ich organizatorem w bieżącym roku szkolnym jest Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. I. Daszyńskiego w Krakowie.           

ŻYCZYMY POWODZENIA WSZYSTKIM UCZESTNIKOM OLIMPIADY!!!

KOMITET GŁÓWNY
OLIMPIADY WiUHM

KOMUNIKAT w sprawie organizacji V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

 1. Rozpoczyna się V edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. W roku szkolnym 2019/2020 harmonogram Olimpiady jest tak skonstruowany, aby zawody centralne odbyły się w grudniu 2019 r.
 1. Program V Olimpiady WiUHM obejmuje problematykę ogólną, głównie z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz zagadnienia związane z tematem wiodącym, który brzmi:

„Gospodarstwo domowe jako podmiot ekonomiczny gospodarki rynkowej”.

 1. Najważniejsze terminy V Olimpiady WiUHM
 • zgłoszenie udziału szkoły – do 11 października 2019 r.
 • eliminacje szkolne – do 21 października 2019 r.
 • zgłoszenia do zawodów okręgowych – do 29 października 2019 r.
 • zawody okręgowe – 14 listopada 2019 r.
 • finały (zawody centralne) – 12 – 13 grudnia 2019 r.
 1. Główni organizatorzy V Olimpiady WiUHM:
 • Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie
 1. Informator V Olimpiady WiUHM, zawierający zasady organizacji i przeprowadzania Olimpiady oraz Regulamin i uszczegółowiony Program zostanie opublikowany w dniu 16 września br.      

 

Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady WiUHM

mgr inż. Jan Wawrzyniak

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 KLAUZULA INFORMACYJNA
dla uczestników i opiekunów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych  (w skrócie dalej SDiNTiASZ) z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 63, 85-090 Bydgoszcz, tel. kontaktowy 94 3740246     adres e-mail: zs2warcislaw@wp.pl

2. Administrator Danych Osobowych SDiNTiASZ wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu 94 3740246, adresem e-mail zs2warcislaw@wp.pl lub przy użyciu danych kontaktowych Administratora Danych Osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • organizacji i przeprowadzenia Olimpiady WiUHM,
 • informowania uczestników i opiekunów Olimpiady za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kontaktu telefonicznego, wiadomości SMS, e-mail o sprawach związanych z Olimpiadą,
 • promowania Olimpiady,
 • publikacji sprawozdań i informacji prasowych,
 • publikacji list laureatów i finalistów,
 • wydawanie nagród, dyplomów i zaświadczeń.

4. Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko uczestnika,
 • data i miejsce urodzenia uczestnika,
 • nazwa i adres szkoły,
 • miasto i województwo.
 • informację o przebiegu kształcenia (klasa),
 • wyniki etapuokręgowego lub centralnego,
 • zdjęcia z etapu szkolnego, okręgowego lub centralnego
 • imię i nazwisko opiekuna.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w punkcie 3 lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe, przez okres trwania Olimpiady, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa a także w celach marketingowych, do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie.

7. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO.

8. W związku z przetwarzaniem przez SDiNTiASZ, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • żądania zaprzestania przetwarzania osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu.

9. Jeżeli Pani/Pan wyraziła/ł zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W trakcie przetwarzania danych dla potrzeb związanych z uczestnictwem w Olimpiadzie WiUHM nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych gdy występują przesłanki niezgodnego przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa.

12. Podanie Pani/Pana danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynikać będzie z przepisów prawa – będzie obowiązkowe, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w Olimpiadzie organizowanej przez Stowarzyszenie DiNTiASZ.

Prezes Stowarzyszenia DiNTiASZ
mgr Robert Jasek                                                                        

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych) z dnia 27.04.2016r. (Dz. Urz. UE. L nr. 119).

ZałącznikRozmiar
PDF icon klauzula_informacyjna_olimpiada_wiuhm.pdf213.4 KB

OWiUHM 2018

Finał IV OWiUHM

Relacja z przebiegu finału IV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Bydgoszcz, 13 – 14 grudnia 2018 r.

W dniach 13 - 14 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy zorganizowano finał ogólnopolski  IV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Do finału zakwalifikowało się 65 najlepszych w kraju uczniów z 39 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W gronie tym znalazła się Natalia Szumigalska – uczennica IV E Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie. Głównym organizatorem Olimpiady WiUHM jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy.

W pierwszym dniu odbyła się część praktyczna, w której finaliści rozwiązywali najpierw test w języku polskim oraz zadanie w wybranym języku obcym. Następnie uczestnicy wykonywali zadanie praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego. W drugim dniu zawodów ogłoszono wyniki etapu praktycznego. Do finału ustnego zakwalifikowano 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W trakcie części finałowej uczniowie musieli wykazać się przed Jury i publicznością, odpowiadając na pytania z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz z zakresu wiedzy ogólnoekonomicznej.  Były w tym również pytania problemowe, zmuszające uczestników do szerszej wypowiedzi oraz krótkie pytania. Wiele pytań dotyczyło hasła tegorocznej Olimpiady, które brzmiało „Przedsiębiorczość w funkcji przedsiębiorcy".

Ostatecznie po ustnej części Finału Michał Mglej – uczeń Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej zwyciężył w klasyfikacji indywidualnej IV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Drugie miejsce wywalczyła Kinga Sposób - uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim, a trzecie miejsce zajęła Anna Pryszcz - uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu. W klasyfikacji drużynowej najlepsze wyniki uzyskali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim, drugie miejsce przypadło dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu, a trzecie miejsce w tej rywalizacji wywalczyli gospodarze - uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy.

Na zakończenie odbyła się uroczystość, podczas której laureatom, czyli 10 – ciu najlepszym, wręczono nagrody, upominki i dyplomy za zajęcie kolejnych miejsc. Wszyscy uczestnicy finałów otrzymali zaświadczenia, które upoważniają do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie. W przerwie części kończącej zawody finałowe zaprezentowała się orkiestra dęta ze Szkoły Podstawowej w koncercie pięknych przebojów oraz utworów muzyki klasycznej. Podczas pobytu w Bydgoszczy zarówno młodzież jak i opiekunowie mogli zwiedzić miasto, które jest bardzo atrakcyjne turystycznie. Jest tu wiele miejsc, które warto zobaczyć. Unikatowe muzea, zabytkowa architektura idąca w parze z nowoczesnymi budynkami, a także międzynarodowe festiwale oraz tramwaje wodne – to tylko niektóre atuty Bydgoszczy. Warto zwiedzić Katedrę Bydgoską, Spichrze nad Bzurą, Centrum Techniki Wojennej Exploseum, Muzeum Wodociągów czy jedyne w Europie Muzeum Mydła i Historii Brudu.

Wieczorem dla wszystkich zorganizowano uroczystą kolację przy dźwiękach muzyki na żywo, a koncert zespołu zakończył się wspólnym śpiewaniem polskich kolęd.

Wszystkim laureatom i finalistom IV Olimpiady WiUHM oraz ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Opracowanie: Jan Wawrzyniak

LISTA FINALISTÓW

LISTA FINALISTÓW IV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

grudzień 2018

L.p. Nazwisko Imię Miejscowość Szkoła
1. BORKOWSKA Katarzyna Lublin ZSE
2. BORYSIUK Ruta Radzyń Podlaski ZSP
3. BRONEK Paulina Opole ZSE
4. BRZEZIŃSKI Kamil Piła ZSE
5. CHLASTAWA Jakub Lublin ZSE
6. CHMIELECKI Patryk Tczew ZSE
7. CHWISTEK Aleksandra Brzeg ZSE
8. DAMASZK Ewelina Kartuzy ZSZiO
9. DYBAŁA Sebastian Ruda Śląska ZSP nr 2
10. FOGT Wiktor Września ZSPolitech.
11. FRODYMA Wioletta Brzozów ZSE
12. GAZIŃSKA Oliwia Bydgoszcz  ZSE-A
13. HAJDER Filip Rzeszów ZSE
14. HUĆKO Tomasz Brzozów ZSE
15. JANCZYK Weronika Sosnowiec CKZiU 
16. JANKOWSKA Zofia Mogilno ZS
17. JĘDRZEJCZAK Paulina Kutno ZS nr 3
18. KALENIK Krzysztof Radzyń Podl ZSP
19. KAŁUŻA Sandra Opole ZSE
20. KASPERSKA Kecja Nowy Tomyśl ZS nr 2
21. KAŹMIERCZAK Bartosz Mogilno ZS
22. KILIAN Weronika Mielec ZSE
23. KOCAŃDA Klaudia Kępno ZSP Nr 1
24. KONIECZKA Dorota Września ZSPolitech.
25. KOPLIN Jan Piła ZSE
26. KORPAK Patryk Kraków ZSE nr 2
27. KOWALCZYK Kinga Legnica ZSE
28. KOWALSKA Monika Lublin ZSE
29. KOZIELSKA Weronika Września ZSPolitech.
30. KUBIEŃ Mateusz Żywiec ZSE-G
31. KUBIŃSKA Klaudyna Bydgoszcz ZSE-A
32. KWIT Magdalena Limanowa ZSOiZ
33. ŁASZEWSKA Joanna Kartuzy ZSZiO
34. MAMAJ Adrianna Warszawa ZS  Nr 4
35. MAŃKO Kornelia Radzyń Podlaski ZSP
36. MAREK Krzysztof Sucha Beskidzka ZS
37. MGLEJ Michał Sucha Beskidzka ZS
38. MISIAK Katarzyna Sieradz ZSP nr 2
39. MOŃKO  Mateusz Bydgoszcz  ZSE-A
40. MUSIELAK  Daniel Nowa Sól CKZiU
41. NOWICKA Weronika Bydgoszcz  ZSE-A
42. ORMAN Dominika Szczecin ZS nr 8
43. PAŹDZIOR Patrycja Wadowice CKZiU
44. PERDASZEK Dawid Wieluń ZS nr 1
45. PIENTKA Ewelina Opole ZSE
46. PRYSZCZ Anna Opole ZSE
47. PRZYSTAŁ  Katarzyna Wadowice CKZiU
48. RUSIN Kinga Bielsko-Biała ZSE
49. RZĘTKOWSKA Adrianna Bydgoszcz  ZSE-A
50. SOBCZYŃSKA Milena Ruda Śl ZSP nr 2
51. SPARNIAK Weronika Żnin ZSE-H
52. SPOSÓB Kinga Radzyń Podl ZSP
53. STĘPNIAK  Artur Lublin ZS nr 1
54. STRZELECKI Jakub Mogilno ZS
55. STRZYŻEWSKI Jakub Poznań ZSE
56. SUŚLIK Jakub  Kraków  ZSE nr 1
57. SWEREDA Jakub Zielona Góra CKZiU
58. SZCZUREK Karol Kraków  ZSE nr 1
59. SZUMIGALSKA Natalia Konin ZSCKU
60. ŚWIĘTEK Patryk Chorzów CKZiU
61. TRZASKA Mariusz Wadowice CKZiU
62. WĄTORSKI Mateusz Kielce ZSE
63. WICIŃSKI Daniel Opole ZSE
64. WILK Krystian Nowy Sącz ZSE
65. WYSOCKI Nikodem Tczew ZSE

GRATULUJEMY WYNIKÓW I ŻYCZYMY POWODZENIA W FINALE!

UWAGA:

Ważne informacje dla uczestników i opiekunów

1. Szczegółowe wyniki oraz informacje zostaną przesłane pocztą na adres wszystkich szkół  uczestniczących w eliminacjach okręgowych Olimpiady WiUHM.

2. Finał ogólnopolski odbędzie się w dniach:

od 13 grudnia 2018 r. – ok. godz. 12.00 – uroczyste rozpoczęcie
do 14 grudnia 2018 r. – ok. godz. 13.00 – zakończenie

3. Główny organizator finału IV Olimpiady WiUHM:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
85 – 717  Bydgoszcz, ul. Gajowa 98 
tel. (52) 342 39 40, e-mail: zsea@edu.bydgoszcz.pl

4. Szczegółowy program zawodów finałowych ukaże się na stronie www.zsea.bydgoszcz.pl                 

5. W terminie do 4 grudnia 2018 r. należy dokonać wpłaty za uczestników finału na konto Stowarzyszenia DiNTiASZ (Bank Spółdzielczy w Jastrowiu o/Szczecinek  55 8935 0009 1300 4888 2000 0010).

6. Prosimy o niezwłoczne nadesłanie wypełnionej tabeli (zgłoszenie do finału - zał. nr 4 - druk dostępny na stronie: www.zscku.konin.pl oraz na stronie: tworczeiaktywne.pl)  w terminie do 3 grudnia 2018 r. pocztą elektroniczną na adresy e-mail:

                     1) do Konina: sekretariat@zscku.konin.pl    oraz    
                     2) do Bydgoszczy: zsea@edu.bydgoszcz.pl

Druki należy wypełnić bardzo starannie i czytelnie oraz koniecznie należy podać kompletne dane, takie jak: imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia, właściwą nazwę szkoły (np. Technikum Ekonomiczne, Technikum Handlowe, Technikum nr …, itd. - zgodną ze Statutem szkoły).

Dane są niezbędne w celach organizacyjnych oraz do przygotowania zaświadczeń i dyplomów dla uczniów i nauczycieli.

 

Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady WiUHM

dr Marek Jagielski

Eliminacje okręgowe

Informacja dla organizatorów i uczestników eliminacji okręgowych IV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

1. Zawody okręgowe IV Olimpiady WiUHM odbywają się jednocześnie we wszystkich wyznaczonych okręgach w kraju w dniu 15 listopada 2018 r. o godzinie 12.00.

2. Uczestnicy wraz z opiekunami powinni zgłosić się w miejscu przeprowadzania zawodów okręgowych najpóźniej o godz. 11.45.

3. Miejsca przeprowadzania zawodów okręgowych określa odrębny wykaz.

4. Zawody przeprowadza Komisja Okręgowa w ramach zadań określonych w Regulaminie Olimpiady.

5. W skład Komisji Okręgowej wchodzi Dyrektor szkoły (w szczególnych przypadkach wicedyrektor) jako Przewodniczący oraz co najmniej dwóch przedstawicieli różnych szkół uczestniczących w eliminacjach jako członkowie. W zawodach okręgowych może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel Komitetu Głównego.

6. Zadania na zawody okręgowe dostarcza Komitet Główny.

7. Uczestnicy zajmują miejsca na sali (każdy przy osobnym stoliku) na podstawie losowania.

8. Czas trwania eliminacji okręgowych każdorazowo określa Komitet Główny (zwykle 75 min.)

9. Podczas rozwiązywania zadań (testów) uczestnicy nie mogą korzystać z kalkulatorów oraz innych pomocy i materiałów pomocniczych.

10. Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych jest niedopuszczalne.

11. Za prawidłowy przebieg zawodów i samodzielną pracę uczestników odpowiada Przewodniczący i członkowie Komisji Okręgowej.

12. W razie stwierdzenia niesamodzielnej pracy, korzystania z niedozwolonych pomocy oraz w przypadku zakłócania prawidłowego przebiegu zawodów może nastąpić dyskwalifikacja uczestnika na podstawie decyzji Przewodniczącego Komisji Okręgowej.

13. Po zakończeniu eliminacji okręgowych rozwiązane testy zostają zapakowane, zabezpieczone i przesłane do Komitetu Głównego.

14. Z przebiegu zawodów okręgowych sporządza się protokół i przesyła do Komitetu Głównego.

15. Lista uczestników, którzy zakwalifikują się do III etapu zostanie ogłoszona na stronie www.zscku.konin.pl w dniu 29 listopada 2018 r., a szczegółowe informacje o wynikach zostaną przesłane do wszystkich uczestniczących szkół.

16. Zawody finałowe IV Olimpiady WiUHM odbędą się w dniach 13 – 14 grudnia 2018 r. a ich organizatorem w bieżącym roku szkolnym jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy.

ŻYCZYMY POWODZENIA WSZYSTKIM UCZESTNIKOM OLIMPIADY !!!

KOMITET GŁÓWNY  OLIMPIADY WiUHM

 

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT
w sprawie organizacji IV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

1. Rozpoczyna się IV edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. W roku szkolnym 2018/2019 harmonogram Olimpiady jest tak skonstruowany, aby zawody centralne odbyły się w grudniu 2018 r.

2. Program IV Olimpiady WiUHM obejmuje problematykę ogólną, głównie z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz zagadnienia związane z tematem wiodącym, który brzmi: „Przedsiębiorczość jako funkcja przedsiębiorcy”

3. Najważniejsze terminy IV Olimpiady WiUHM

- zgłoszenie udziału szkoły – do 5 października 2018 r.

- eliminacje szkolne – do 22 października 2018 r.

- zgłoszenia do zawodów okręgowych – do 29 października 2018 r.

- zawody okręgowe – 15 listopada 2018 r.

- finały (zawody centralne) – 13 – 14 grudnia 2018 r.

4. Główni organizatorzy IV Olimpiady WiUHM:

- Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie

5. Informator IV Olimpiady WiUHM, zawierający zasady organizacji i przeprowadzania Olimpiady oraz  Regulamin  i  uszczegółowiony Program zostanie opublikowany w dniu 16 września br.      

 

Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady WiUHM
mgr inż. Jan Wawrzyniak

KLAUZULA INFORMACYJNA

 KLAUZULA INFORMACYJNA
dla uczestników i opiekunów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych  (w skrócie dalej SDiNTiASZ) z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 63, 85-090 Bydgoszcz, tel. kontaktowy 94 3740246     adres e-mail: zs2warcislaw@wp.pl

2. Administrator Danych Osobowych SDiNTiASZ wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu 94 3740246, adresem e-mail zs2warcislaw@wp.pl lub przy użyciu danych kontaktowych Administratora Danych Osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • organizacji i przeprowadzenia Olimpiady WiUHM,
 • informowania uczestników i opiekunów Olimpiady za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kontaktu telefonicznego, wiadomości SMS, e-mail o sprawach związanych z Olimpiadą,
 • promowania Olimpiady,
 • publikacji sprawozdań i informacji prasowych,
 • publikacji list laureatów i finalistów,
 • wydawanie nagród, dyplomów i zaświadczeń.

4. Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko uczestnika,
 • data i miejsce urodzenia uczestnika,
 • nazwa i adres szkoły,
 • miasto i województwo.
 • informację o przebiegu kształcenia (klasa),
 • wyniki etapuokręgowego lub centralnego,
 • zdjęcia z etapu szkolnego, okręgowego lub centralnego
 • imię i nazwisko opiekuna.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w punkcie 3 lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe, przez okres trwania Olimpiady, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa a także w celach marketingowych, do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie.

7. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO.

8. W związku z przetwarzaniem przez SDiNTiASZ, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • żądania zaprzestania przetwarzania osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu.

9. Jeżeli Pani/Pan wyraziła/ł zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W trakcie przetwarzania danych dla potrzeb związanych z uczestnictwem w Olimpiadzie WiUHM nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych gdy występują przesłanki niezgodnego przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa.

12. Podanie Pani/Pana danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynikać będzie z przepisów prawa – będzie obowiązkowe, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w Olimpiadzie organizowanej przez Stowarzyszenie DiNTiASZ.

Prezes Stowarzyszenia DiNTiASZ
mgr Robert Jasek                                                                        

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych) z dnia 27.04.2016r. (Dz. Urz. UE. L nr. 119).

ZałącznikRozmiar
PDF icon klauzula_informacyjna_olimpiada_wiuhm.pdf213.4 KB

OWIUHM 2017 - 2014

Relacja z przebiegu finału III Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Grudzień 23, 2017 - 10:35
Opublikowano w:

Sucha Beskidzka, 14 – 15 grudnia 2017 r.

W dniach 14 - 15 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej zorganizowano finał ogólnopolski III Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Do finału zakwalifikowało się 62 najlepszych w kraju uczniów z 40 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W gronie tym znalazł się Marcin Wróbel – uczeń III E Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie.

Głównym organizatorem Olimpiady WiUHM jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy.

W pierwszym dniu odbyła się część praktyczna, w której finaliści rozwiązywali najpierw test w języku polskim oraz zadanie w wybranym języku obcym. Następnie uczestnicy  wykonywali zadanie praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego. W drugim dniu zawodów ogłoszono wyniki etapu praktycznego. Do finału ustnego zakwalifikowano 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W trakcie części finałowej uczniowie musieli wykazać się przed Jury i publicznością, odpowiadając na pytania z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz z zakresu wiedzy ogólnoekonomicznej.  Były w tym również pytania problemowe, zmuszające uczestników do szerszej wypowiedzi oraz krótkie zadania praktyczne. Wiele pytań dotyczyło hasła tegorocznej Olimpiady, które brzmiało "Bankowość – miejsce i rola w gospodarce rynkowej".

Ostatecznie po ustnej części Finału Anna Fajlhauer – uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych w Bielsku Białej zwyciężyła w klasyfikacji indywidualnej III edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Drugie miejsce wywalczyła Kinga Sposób - uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim, a trzecie miejsce zajęła Karolina Lachor - uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Limanowej. W klasyfikacji drużynowej najlepsze wyniki uzyskali uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, drugie miejsce przypadło Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim, a trzecie miejsce w tej rywalizacji wywalczyli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu

Na zakończenie odbyła się uroczystość, podczas której laureatom, czyli 10 – ciu najlepszym, wręczono nagrody, upominki i dyplomy za zajęcie kolejnych miejsc. Wszyscy uczestnicy finałów otrzymali zaświadczenia, które upoważniają do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie. Podczas części kończącej zawody finałowe zaprezentowała się młodzież Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, w krótkim, ale ciekawym programie muzycznym. Podczas pobytu w Suchej Beskidzkiej zarówno młodzież jak i opiekunowie mogli zwiedzić miasto, które jest bardzo atrakcyjne turystycznie. W szczególności warto było zobaczyć Zespół Kościelno – Klasztorny, Karczmę „Rzym” oraz Zamek suski zwany „Małym Wawelem”. Wieczorem dla wszystkich chętnych czynny był miejscowy basen z licznymi atrakcjami.

Wszystkim laureatom i finalistom III Olimpiady WiUHM oraz ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Opracowanie: Jan Wawrzyniak

Tagi: 

Relacja z przebiegu finału II Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Grudzień 20, 2016 - 10:56
Opublikowano w:

Szczecinek, 15 – 16 grudnia 2016 r.

W dniach 15-16 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej we współpracy z Zespołem Szkół Nr 2 w Szczecinku  zorganizowano finał ogólnopolski II Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Do finału zakwalifikowało się 64 najlepszych w kraju uczniów z 41 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W gronie tym znalazła się Daria Witkowska – uczennica klasy IV ET Technikum Ekonomiczno-Turystycznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie.

Głównym organizatorem Olimpiady WiUHM jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy. Patronem naukowym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.

W pierwszym dniu odbyła się część praktyczna, w której finaliści rozwiązywali najpierw test w języku polskim oraz zadanie w wybranym języku obcym. Następnie uczestnicy  wykonywali zadanie praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego. W drugim dniu zawodów ogłoszono wyniki etapu praktycznego. Do finału ustnego zakwalifikowano 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W trakcie części finałowej uczniowie musieli wykazać się przed Jury i publicznością, odpowiadając na pytania z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz z zakresu wiedzy ogólnoekonomicznej.  Były w tym również pytania problemowe, zmuszające uczestników do szerszej wypowiedzi oraz krótkie zadania praktyczne. Wiele pytań dotyczyło hasła tegorocznej Olimpiady, które brzmiało "Handel a gospodarka".

Ostatecznie po ustnej części Finału Michał Mglej – uczeń Zespołu Szkół w Suchej Beskidzkiej został zwycięzcą II Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich zajmując 1 miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Drugie miejsce wywalczył Adrian Końca - uczeń Zespołu Szkół Nr 8 ze Szczecina, a trzecie miejsce zajęła Weronika Wiśniewska - uczennica Zespołu Szkół w Mogilnie. W klasyfikacji drużynowej najlepsze wyniki uzyskali uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie, drugie miejsce przypadło Zespołowi Szkół Nr 8 w Szczecinie, a trzecie miejsce w tej rywalizacji wywalczyli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu

Na zakończenie odbyła się uroczystość, podczas której laureatom, czyli 10 – ciu najlepszym, wręczono nagrody, upominki i dyplomy za zajęcie kolejnych miejsc. Wszyscy uczestnicy finałów otrzymali zaświadczenia, które upoważniają do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie. Podczas części kończącej zawody finałowe zaprezentowała się młodzież Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinku, w krótkim, ale ciekawym programie słowno-muzycznym. Podczas pobytu w Szczecinku zarówno młodzież jak i opiekunowie mogli zwiedzić miasto, które jest bardzo atrakcyjne turystycznie, wielu uczestników próbowało sił na uruchomionym już lodowisku, natomiast wszyscy z wielką ciekawością i szczególnym zainteresowaniem zwiedzali bardzo nowoczesne zakłady Kronospan, które są największym producentem materiałów drewnopochodnych  w świecie. Wszystkim laureatom i finalistom II Olimpiady WiUHM oraz ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Opracowanie: Jan Wawrzyniak

Tagi: 
ZałącznikRozmiar
PDF icon protokol_koncowy_ii_olimpiada_wiuhm.pdf143.82 KB

RELACJA Z PRZEBIEGU FINAŁU I OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO-MENEDŻERSKICH

Kwiecień 18, 2016 - 12:03
Opublikowano w:

Kamil Głuchowski – uczeń klasy IV Ea Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie ponownie wśród najlepszych w kraju.

W dniach 14-15 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej zorganizowano finał ogólnopolski I Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Do finału zakwalifikowało się 62 najlepszych w kraju uczniów z 39 szkół ponadgimnazjalnych i z 37 miejscowości. W gronie tym znalazł się Kamil Głuchowski uczeń IV klasy naszego Technikum Ekonomicznego, który powtórzył sukces z roku ubiegłego i ponownie wystąpił w finale ogólnopolskim, zajmując miejsce w drugiej dziesiątce wśród finalistów.   

Głównym organizatorem OWiUHM jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy. Patronem naukowym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.
W pierwszym dniu odbyła się część praktyczna, w której finaliści rozwiązywali najpierw test w języku polskim oraz zadanie w wybranym języku obcym. Następnie uczestnicy  wykonywali zadanie praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego. W drugim dniu zawodów ogłoszono wyniki etapu praktycznego. Do finału ustnego zakwalifikowano 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W trakcie części finałowej uczniowie musieli wykazać się przed Jury i publicznością odpowiadając na pytania z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych. Były w tym również pytania problemowe, zmuszające uczestników do szerszej wypowiedzi oraz krótkie zadania praktyczne. Wiele pytań dotyczyło hasła tegorocznej Olimpiady, które brzmi "Rynek pracy w Polsce – wyzwania, szanse i zagrożenia".

Ostatecznie po ustnej części Finału Zuzanna Kosmala – uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie została zwycięzcą I Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich zajmując 1 miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Drugie miejsce wywalczył Mateusz Płotka - uczeń Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu z Lęborka, a trzecie miejsce zajął Marek Szostek - uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu. W klasyfikacji drużynowej najlepsze wyniki uzyskali uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu, drugie miejsce przypadło Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, a trzecie miejsce w tej rywalizacji wywalczyli gospodarze rozgrywek finałowych, czyli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej

Na zakończenie odbyła się uroczysta Gala Finałowa, podczas której laureatom, czyli 10 – ciu najlepszym, wręczono nagrody, upominki i dyplomy za zajęcie kolejnych miejsc. Z wielkim aplauzem zgromadzona na sali publiczność przyjęła występy młodzieży szkolnej w programie słowno-muzycznym oraz występ lokalnego zespołu góralskiego. Wszystkim laureatom i finalistom I Olimpiady WiUHM oraz ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Oprócz zmagań naukowych wszyscy mieli okazję zwiedzić najciekawsze miejsca Bielsko-Białej oraz zobaczyć urocze zakątki i zabytki tego pięknego miasta,  a wieczorem uczestniczyć w spotkaniu integracyjnym przy ognisku. Uczestnicy Olimpiady i ich opiekunowie zostali zakwaterowani w ciekawie położonym hotelu „Dębowiec” tuż pod beskidzką Szyndzielnią.

Opracowanie: Jan Wawrzyniak

Tagi: 
ZałącznikRozmiar
PDF icon wyniki_koncowe_i_olimpiady_wiuhm.pdf527.87 KB

Relacja z XX Turnieju WiUHM

Kwiecień 22, 2015 - 12:09
Opublikowano w:

W dniach 16-17 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie odbył się  Finał  XX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

W koszalińskim finale Turnieju brało udział 64 uczniów z 47 szkół ponadgimnazjalnych, z 42 miast w Polsce wraz z opiekunami i dyrektorami szkół. Finaliści zostali wyłonieni z ponad 2600 uczniów z 96 szkół. Organizatorami głównymi tegorocznego Turnieju było Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Zawody finałowe składały się z dwóch etapów. W pierwszym dniu odbyła się część praktyczna, w której uczestnicy rozwiązywali najpierw test w języku polskim oraz zadanie w wybranym języku obcym. Następnie uczestnicy przeszli do sal komputerowych, gdzie  wykonywali zadanie praktyczne z wykorzystaniem programów komputerowych. W drugim dniu zawodów ogłoszono wyniki etapu praktycznego.  Do finału ustnego zakwalifikowano 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W trakcie części finałowej uczniowie musieli wykazać się przed Jury i publicznością odpowiadając na pytania z zakresu ekonomii, podstaw przedsiębiorczości, prawa pracy. Były w tym również pytania problemowe, zmuszające uczestników do szerszej wypowiedzi oraz krótkie zadania praktyczne. Wiele pytań dotyczyło tematu wiodącego tegorocznego Turnieju, czyli zagadnień z zakresu „Podejmowania działalności gospodarczej w aktualnych uwarunkowaniach prawno-ekonomicznych”. 

Ostatecznie po ustnej części Finału ADAM KUCAK – uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej został zwycięzcą XX Turnieju Wiedzy  i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich zajmując 1 miejsce w klasyfikacji indywidualnej. W klasyfikacji drużynowej najlepsze wyniki uzyskali uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych z Zielonej Góry (szczegółowe wyniki w załączniku).

Oprócz zmagań turniejowych młodzież i opiekunowie mieli okazję zwiedzić Koszalin i zobaczyć najciekawsze obiekty i zabytki tego pięknego miasta. Młodzież i opiekunowie zostali zakwaterowani w ciekawie położonym Ośrodku w Mielnie-Unieściu i dzięki temu była okazja zaczerpnąć powietrza morskiego, zobaczyć Bałtyk i dotknąć naszego, pięknego morza. Szkoda, że było tak zimno i wietrznie.

Sympatyczne przyjęcie uczestników, udany pobyt i wspaniała organizacja zawodów finałowych to zasługa Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i pracowników Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie. Dziękujemy!

 

Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego
Turnieju WiUHM
mgr inż. Jan Wawrzyniak

Tagi: 
ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon wyniki_koncowe_xx_turnieju_wiuhm.doc125.5 KB

Relacja z XIX Turnieju WiUHM

Kwiecień 07, 2014 - 12:14
Opublikowano w:

W dniach 03 – 04 kwietnia 2014 r. w Rzeszowie zakończyły się tegoroczne zmagania najzdolniejszych i najbardziej wszechstronnych uczniów szkół kształcących w zawodach technik ekonomista i technik handlowiec.

Przemysław Żegnałek z Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie zwyciężył w zawodach centralnych XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich.

Do XIX edycji turnieju zgłoszono 99 szkół ekonomicznych i handlowych z całego kraju. W eliminacjach szkolnych uczestniczyło ponad 2400 uczniów. W II etapie, podczas zawodów okręgowych, spotkało się 392 uczestników z 92 szkół z różnych stron Polski.  W finale centralnym o nagrodę główną walczyło 65 osób. W pierwszym dniu odbył się test i część praktyczna zmagań. Do finału ustnego Komisja Główna Turnieju zakwalifikowała dwunastu uczestników, którzy w drugim dniu zawodów walczyli o miano najlepszego. W ostatecznej rozgrywce wystąpiła piątka najbardziej wszechstronnych zawodników, którzy w wyniku rywalizacji w ścisłym finale zajęli następujące miejsca:

I miejsce - Przemysław Żegnałek z ZS nr 1 w Koszalinie,
II miejsce - Konrad Kwaśniewski z ZSE w Świdnicy,
III miejsce - Łukasz Ofiara z ZSE w Mielcu,
IV miejsce - Damian Smukała z ZSE w Tczewie,
V miejsce - Marek Gargula z ZSE w Nowym Sączu.

Wszyscy laureaci Turnieju (dwanaście osób) otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody  i upominki, przygotowane przez licznych, rzeszowskich sponsorów, a także jednorazowe stypendia ufundowane przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. Finalistom wręczono upominki oraz zaświadczenia, które uprawniają do zwolnienia z części pisemnej lub etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Uczestnicy Turnieju wraz z opiekunami, członkowie Komitetu Głównego oraz zaproszeni goście z pewnością bardzo mile będą wspominać pobyt w Rzeszowie. Wszyscy chętni mogli zwiedzić piękne miasto, poznać jego historię, ale też podziwiać niezwykły rozwój i nowoczesne budownictwo.   Doskonała organizacja finałów, bardzo dobre warunki noclegowe i kulinarne, przyjazna atmosfera i niezwykła gościnność – to zasługa gospodarzy. A więc słowa uznania i podziękowania należą się głównym organizatorom tegorocznych finałów – Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie. 

Współorganizatorami zawodów finałowych turnieju byli: Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych oraz Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Patronat naukowy nad turniejem od lat sprawuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Cechą charakterystyczną turnieju  jest sprawdzian praktyczny z wykorzystaniem technik informatycznych i programów komputerowych.

mgr inż. Jan Wawrzyniak
wiceprzewodniczący
Komitetu Głównego Turnieju WiUHM

Tagi: