Powiatowy Konkurs Wiedzy o Kulturze Stanów Zjednoczonych

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Kulturze Stanów Zjednoczonych 2020

Regulamin

Dyrektorzy,
Nauczyciele Języka Angielskiego,
Uczniowie Szkół Podstawowych

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie zaprasza  do udziału w

POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY O KULTURZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH - 8 kwietnia 2020

Cele konkursu:

 1. Poszerzanie wiedzy o kulturze Stanów Zjednoczonych.
 2. Prezentowanie umiejętności językowych uczniów.
 1. Motywacja do nauki.
 1. Integracja zespołów klasowych.
 1. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
 1. Nabycie umiejętności uczciwej rywalizacji.
 1. Wspólna zabawa uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych powiatu konińskiego.
 1. Każda szkoła może zgłosić 1  drużynę składającą się z 3 osób.
 1. Szkoły które wezmą udział w konkursie proszone są o przesłanie na adres mailowy ZS CKU nazwisk 3 uczniów oraz nazwiska opiekuna do dnia  31 marca 2020 roku.
 1. Tematyka konkursu obejmuje: muzykę, sport, film, rodzinę, dom, obyczaje i tradycje, kuchnię, znane postaci, symbole narodowe, edukację, przyrodę.
 1. Konkurs odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2020 roku o godzinie 10:00 w  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie.
 1. Wręczenie dyplomów i  nagród nastąpi po zakończeniu konkursu. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uznania.

   7. Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • Etap pierwszy - test wyboru w aplikacji Kahoot.com – 50 pytań, drużyna udziela odpowiedzi na jednym telefonie.
 • Etap drugi – prezentacja projektu na temat jednego wybranego stanu Ameryki Północnej. Forma projektu: plakat lub prezentacja multimedialna.

            Wymagania do projektu:

            - projekt w języku angielskim

            - prezentacja w języku angielskim

            - czas prezentacji – do 10 minut

            - prezentacja projektu przez jednego, dwóch lub trzech członków drużyny

            Kryteria oceny projektu:

            wartość merytoryczna = 5 pkt

            estetyka pracy = 5 pkt

            zakres użytych środków językowych = 4pkt

            poprawność środków językowych = 3pkt

            wymowa = 3pkt

            Razem: 20pkt

 

Oceny projektów dokona jury składające się z dwóch nauczycieli ZSCKU oraz nauczycieli języka angielskiego przybyłych z uczestnikami konkursu.

Zgłoszenia (druk dostępny również na stronie internetowej) należy przesłać:

 • do organizatora konkursu, p. Anna Janas-Lewandowska na adres: ania.ja1@wp.pl

lub

 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie
  ul. Wodna 1,  62-500  Konin   fax: 063 242-89-43 (wew. 21)
  e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

 

Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu:

Anna Janas-Lewandowska - nauczyciel języka angielskiego

(tel. 691-94-45-00)

 

Zachęcam drużyny do przybycia wraz z kibicami. Dniu konkursu w godzinach 9:00 – 13:00 organizowany jest w naszej szkole DZIEŃ OTWARTY.

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczestników i opiekunów Powiatowego Konkursu Wiedzy o Kulturze Stanów Zjednoczonych organizowanego przez Zespół Szkół CKU w Koninie

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników i opiekunów Konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie, adres: 62-500 Konin, ul. Wodna 1, tel. kontaktowy 63 242 89 43, adres e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@konin.um.gov.pl lub przy użyciu danych kontaktowych Administratora Danych Osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • organizacji i przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Wiedzy o Kulturze Stanów Zjednoczonych,
 • informowania uczestników i opiekunów Konkursu za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kontaktu telefonicznego, wiadomości SMS, e-mail o sprawach związanych z Konkursem,
 • promowania Konkursu,
 • publikacji sprawozdań, informacji prasowych,
 • publikacji list laureatów i finalistów,
 • publikacji zdjęć z przebiegu Konkursu,
 • wydawanie nagród, dyplomów i zaświadczeń.

4. Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko uczestnika,
 • data i miejsce urodzenia uczestnika,
 • nazwa miejscowości, nazwa i adres szkoły
 • informacje o przebiegu kształcenia (klasa),
 • relacje z organizacji i przebiegu konkursu,
 • wyniki etapu szkolnego oraz regionalnego,
 • wizerunek uczestnika, opiekuna,
 • imię i nazwisko opiekuna.

5. Dane osobowe przetwarzane oraz przechowywane będą przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa a także w celach marketingowych, do czasu ewentualnego cofnięcia zgody na przetwarzanie.

6. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO.

7. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnikom przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych, 
 • sprostowania danych osobowych, 
 • usunięcia danych osobowych,  
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 • przenoszenia danych osobowych,   
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W trakcie przetwarzania danych dla potrzeb związanych z uczestnictwem w Konkursie nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Podanie danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynika z przepisów prawa – jest obowiązkowe, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie organizowanym przez Zespół Szkół CKU w Koninie.

 

Dyrektor Zespołu Szkół CKU w Koninie
mgr Krzysztof Pachciarz                                                                        

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych) z dnia 27.04.2016r. (Dz. Urz. UE. L nr. 119).