Konkurs Wiedzy o Kulturze Wielkiej Brytanii

Konkurs Wiedzy o Kulturze Wielkiej Brytanii 2019

KWoKWB - Zaproszenie

Szanowna Dyrekcjo, Nauczyciele Języka Angielskiego, Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie zaprasza  do udziału w VIII EDYCJI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Wielkiej Brytanii

 

Pragniemy poinformować, iż 5 kwietnia 2019 r. odbędzie się kolejna, ósma już edycja, konkursu kulturowego na temat Wielkiej Brytanii. Dlatego też serdecznie zapraszamy Państwa uczniów do wzięcia w nim udziału.

Jest to okazja aby uwrażliwić młodych ludzi na bogactwo kulturowe tego kraju, dać im szanse na poszerzenie swoich horyzontów myślowych a także na zgłębienie wiedzy na temat wielowiekowej historii Zjednoczonego Królestwa. Ale to nie wszystko gdyż w czasie przygotowań do konkursu uczniowie mogą doskonalić umiejętność pracy w zespole, wykorzystywać różne strategie uczenia się a przy tym dobrze bawić się w swoim towarzystwie. Co więcej, w tym dniu odbywają się Drzwi Otwarte w Naszej szkole, wiec będzie to świetna okazja aby Państwa uczniowie zapoznali się z ofertą szkoły, poznali Nas trochę bliżej, a wszystko to w przyjaznej i życzliwej atmosferze.

Szczegóły konkursu, regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Bądźcie wtedy z Nami!!!   

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Organizatorzy Konkursu Wiedzy
o Kulturze Wielkiej Brytanii

ZałącznikRozmiar
PDF icon zaproszenie_konkurs_o_w.brytanii.pdf311.19 KB

KWoKWB - Regulamin

Szanowna Dyrekcjo, Nauczyciele Języka Angielskiego, Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie zaprasza do udziału w VIII EDYCJI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Wielkiej Brytanii

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych oraz ósmych szkół podstawowych i gimnazjów uczących się języka angielskiego.

Cele konkursu:

 •  prezentowanie wiedzy i umiejętności językowych uczniów.
 • rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim,
 • poszerzanie wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii.
 • integracja zespołów klasowych.
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
 • nabycie umiejętności uczciwej rywalizacji.
 • wspólna zabawa uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości.

Regulamin konkursu:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych i uczniów gimnazjum. Każda szkoła może zgłosić 1  drużynę składającą się z 3 uczniów.
 2. Tematyka konkursu obejmuje: muzykę, sport, obyczaje związane ze świętami, kuchnię, znane postaci, symbole narodowe, edukację, geografię, symbole narodowe, edukację, dom.
 3. Konkurs ma formę turnieju i składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap odbywa się na platformie Kahoot, z wykorzystaniem projektora multimedialnego. Każda drużyna ma do dyspozycji laptopa.
 4. Etap pierwszy - test wyboru, ok. 40 pytań. Zadaniem uczestników jest wybrać jedną poprawną odpowiedź na platformie Kahoot. Drużyna, która zwycięży otrzyma liczbę punktów odpowiadającą liczbie drużyn biorących udział w konkursie. Drużynom które zajmą kolejne miejsca, zostanie przyznana odpowiednio mniejsza liczba punktów.
 5. Etap drugi – odpowiadanie na pytania. Każda drużyna losuje pytanie i udziela na nie odpowiedzi. Drużyny losują po 10 pytań. Po serii 10 pytań, drużyna z najwyższą ilością poprawnych odpowiedzi, otrzyma maksymalną liczbę punktów w tej części konkursu. Kolejne miejsca, analogicznie jak w etapie pierwszym.
 6. Wszystkie punkty są sumowane i zapisywane na tablicy. W przypadku jednakowej sumy punktów odbędzie się dogrywka. W dogrywce uczniowie dalej losują pytania i odpowiadają na nie. Pierwszy błąd eliminuje z dogrywki.
 7. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o przesłanie na adres ZS CKU (pocztą lub mailem) nazwisk 3 uczniów do dnia 1 marca 2019 roku.
 8. Konkurs odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2019 roku o godzinie 11:00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie.
 9. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 10. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o konieczności zapoznania się z klauzulą informacyjną oraz wypełnienia załączników zarówno przez uczniów biorących udział w konkursie jak i ich opiekunów.

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie
ul. Wodna 1,  62-500  Konin
z dopiskiem „Konkurs o Wielkiej Brytanii”
fax: 063 242-89-43 (wew. 21)  lub e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

Wszystkie informacje o konkursie będą także zamieszczane na stronie internetowej  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie: www.zscku.konin.pl

Szczegółowych informacji udziela organizatorka konkursu: Anna Janas-Lewandowska - nauczyciel języka angielskiego (tel. 691-944-500)

Zachęcamy drużyny do przybycia wraz z kibicami.

Termin konkursu nie jest przypadkowy. W tym samym dniu, w godzinach 10:30 – 14:00, organizowany jest w naszej szkole DZIEŃ OTWARTY.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Organizatorzy Konkursu Wiedzy o Kulturze Wielkiej Brytanii

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczestników i opiekunów Konkursu Wiedzy o Kulturze Wielkiej Brytanii organizowanego przez Zespół Szkół CKU w Koninie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem danych osobowych uczestników i opiekunów Konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie, adres: 62-500 Konin, ul. Wodna 1, tel. kontaktowy 63 242 89 43, adres e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@konin.um.gov.pl lub przy użyciu danych kontaktowych Administratora Danych Osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • organizacji i przeprowadzenia Konkursu Wiedzy o Kulturze Wielkiej Brytanii ,
 • informowania uczestników i opiekunów Konkursu za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kontaktu telefonicznego, wiadomości SMS, e-mail o sprawach związanych z Konkursem,
 • promowania Konkursu,
 • publikacji sprawozdań, informacji prasowych,
 • publikacji list laureatów i finalistów,
 • publikacji zdjęć z przebiegu Konkursu,
 • wydawanie nagród, dyplomów i zaświadczeń.

4. Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko uczestnika,
 • data i miejsce urodzenia uczestnika,
 • nazwa miejscowości, nazwa i adres szkoły
 • informacje o przebiegu kształcenia (klasa),
 • relacje z organizacji i przebiegu konkursu,
 • wyniki końcowe Konkursu,
 • wizerunek uczestnika, opiekuna,
 • imię i nazwisko opiekuna i jego miejsce pracy.

5. Dane osobowe przetwarzane oraz przechowywane będą przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa a także w celach marketingowych, do czasu ewentualnego cofnięcia zgody na przetwarzanie.

6. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO.

7. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnikom przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych, 
 • sprostowania danych osobowych, 
 • usunięcia danych osobowych,  
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 • przenoszenia danych osobowych,   
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W trakcie przetwarzania danych dla potrzeb związanych z uczestnictwem w Konkursie nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych gdy występują przesłanki niezgodnego przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Podanie danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynika z przepisów prawa – jest obowiązkowe, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie organizowanym przez Zespół Szkół CKU w Koninie.

 

Dyrektor Zespołu Szkół CKU w Koninie
mgr Krzysztof Pachciarz                                                                        

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych) z dnia 27.04.2016r. (Dz. Urz. UE. L nr. 119).

Konkurs Wiedzy o Kulturze Wielkiej Brytanii 2018

Regulamin

Szanowna Dyrekcjo
Nauczyciele Języka Angielskiego
Uczniowie Gimnazjum

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie zaprasza  do udziału w

VII EDYCJI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Wielkiej Brytanii

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych uczących się języka angielskiego.

Cele konkursu :

•        Prezentowanie wiedzy i umiejętności językowych uczniów.

•        Rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim,

•        Poszerzanie wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii.

•        Integracja zespołów klasowych.

•        Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

•        Nabycie umiejętności uczciwej rywalizacji.

•        Wspólna zabawa uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości.

Regulamin konkursu:

1.      Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas gimnazjalnych. Każda szkoła może zgłosić 1  drużynę składającą się z 3 uczniów.

2.      Tematyka konkursu obejmuje: muzykę, sport, obyczaje związane ze świętami, kuchnię, znane postaci, symbole narodowe, edukację, geografię, symbole narodowe, edukację, dom.

3.      Konkurs ma formę turnieju i składa się z trzech etapów. Wszystkie zadania wyświetlane są na ekranie. Treść zadań czytana jest przez nauczyciela prowadzącego konkurs. Każda drużyna wpisuje odpowiedzi do pytań na swojej karcie odpowiedzi.

4.      Etap pierwszy - test wyboru, ok. 40 pytań. Zadaniem uczestników jest wybrać jedną poprawną odpowiedź i zapisać ją na kartce.

5.      Etap drugi - dobieranie, ok. 15 pytań. Zadaniem uczestników jest dopasować zdjęcia do ich tytułów, znane postaci do ich osiągnięć, symbole do ich znaczenia itp. a właściwe odpowiedzi zapisać na kartce.

6.      Etap trzeci –kto pierwszy, ok. 30 pytań. Zadaniem uczestników jest podać poprawną odpowiedź na pytanie wyświetlone na ekranie.

7.      Za każda poprawną odpowiedź grupa otrzymuje 1 punkt. Wszystkie punkty są sumowane i zapisywane na tablicy. W przypadku jednakowej sumy punktów odbędzie się dogrywka. Pytania do dogrywki ułożą opiekunowie grup.

8.       Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o przesłanie na adres ZS CKU (pocztą lub mailem) nazwisk 3 uczniów do dnia 1 marca 2018 roku.

9.      Konkurs odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie, ul. Wodna 1.

10.    Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie, ul. Wodna 1,  62-500  Konin

fax: 063 242-89-43 (wew. 21) lub e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

Wszystkie informacje o konkursie będą także zamieszczane na stronie internetowej  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie: www.zscku.konin.pl

Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu: Robert Kałużyński - nauczyciel języka angielskiego, tel. 698-760-175

Zachęcamy drużyny do przybycia wraz z kibicami.

Termin konkursu nie jest przypadkowy. W tym samym dniu, w godzinach 9:00 – 13:00, organizowany jest w naszej szkole DZIEŃ OTWARTY.