Konkurs Wiedzy o Koninie i Regionie

Konkurs Wiedzy o Koninie i regionie 2020"

Regulamin

XII edycji Powiatowego Konkursu WIEDZY O KONINIE I REGIONIE „Poznaj lepiej swoją okolicę”

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Pragniemy zaprosić uczniów klas VII i VIII klas szkół podstawowych do udziału w XII edycji Powiatowego Konkursu z zakresu Wiedzy o Koninie i regionie „Poznaj lepiej swoją okolicę” organizowanego pod Patronatem Prezydenta Miasta Konina i Starosty Konińskiego.
 2. Konkurs ma na celu:
 • zainteresowanie młodzieży najbliższą okolicą i jej turystycznymi walorami,
 • poznanie ciekawych miejsc i zakątków naszego miasta i regionu,
 • poznanie historii najbliższej okolicy i zabytkowych budowli,
 • zwrócenie uwagi na atrakcyjność regionu i niezwykle interesujące wydarzenia,
 • pogłębienie wiedzy z zakresu geografii, historii, a także technologii informacyjnej,
 • wdrażanie do kształcenia ustawicznego,
 • poznanie i praktyczne wykorzystanie aktywizujących metod kształcenia.
 1. Tematyka tegorocznego konkursu obejmuje zagadnienia związane z gospodarką, historią i geografią naszego regionu oraz z ciekawymi zabytkami, wydarzeniami i różnymi atrakcjami miasta Konina i okolicy. W szczególności uwzględnia się także zagadnienia dotyczące tematu wiodącego, który w tym roku brzmi: „Mało znane, ale atrakcyjne i ciekawe miejsca miasta Konina i regionu konińskiego”. Liczymy na szerokie zainteresowanie tym konkursem nie tylko uczniów z terenu Konina, ale również z całego powiatu konińskiego i regionu.

II. TERMINARZ KONKURSU

 1. Zgłoszenie szkoły do konkursu (e-mail lub fax)  – do 29 lutego 2020 r. (druk – zał. 1A)
 2. Eliminacje szkolne – do 20 marca 2020 r.  
 3. Ogłoszenie wyników eliminacji szkolnych – do 24 marca 2020 r.
 4. Zgłoszenie uczestników do zawodów finałowych

                     - pocztą elektroniczną – do 27 marca 2020 r. (druk - zał. 1B)

                     - pocztą tradycyjną – do 31 marca 2020 r. (druki – zał. 1B, 1C, 1D)

 1. Finał powiatowy konkursu – 8 kwietnia 2020 r.
 2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 8 kwietnia 2020 r.

III. ZASADY KONKURSU

1. Zgłoszenie udziału szkoły

Szkoła zgłasza swój udział poprzez wypełnienie druku zgłoszenia (wg załącznika nr 1A) podpisanego przez dyrektora szkoły i przesłanie na niżej podany adres e-mail lub fax.  

2. Zgłoszenie uczestników do zawodów finałowych

Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych i wytypowaniu trzech najlepszych zawodników Komisja szkolna przesyła niezwłocznie drogą elektroniczną protokół – zgłoszenie (druk – zał. 1B). Oryginał protokołu – zgłoszenia wraz z wypełnionymi oświadczeniami zgłaszanych uczestników (druk – zał. 1C) i oświadczeniem opiekuna (druk – zał. 1D) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres organizatora Konkursu.

3. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

1) W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dniem 25 maja 2018 r. wprowadzono zmiany regulaminu uwzględniające przepisy o ochronie danych osobowych, tzw. „RODO”. Uczestnicy Konkursu i ich opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się w tej sprawie z Klauzulą Informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych oraz złożenia odpowiednich oświadczeń.

2) Uczniowie zakwalifikowani do zawodów finałowych muszą złożyć Organizatorowi Konkursu pisemne oświadczenia  (podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz o akceptacji Regulaminu konkursu (druk – zał. 1C).

3) Stosowane oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i akceptacji Regulaminu konkursu składają również opiekunowie uczniów zgłaszanych do zawodów finałowych (druk – zał. 1D).

IV. PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs składa się z dwóch etapów.

Etap I czyli eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna, w skład której wchodzi przedstawiciel dyrekcji szkoły, nauczyciel geografii lub historii oraz pokrewnego przedmiotu. Może uczestniczyć również przedstawiciel organizatora konkursu. Zadania konkursowe przygotowują organizatorzy (nauczyciele geografii we współpracy z doradcą metodycznym). Wypełnione testy sprawdza szkolna komisja konkursowa, która ogłasza wyniki konkursu.

Do etapu II (regionalnego) przechodzi 3 najlepszych uczestników z każdej zgłoszonej szkoły. W szczególnych przypadkach organizatorzy mogą zakwalifikować większą liczbę uczestników. Etap II odbędzie się w dwóch częściach:

I część - sprawdzian wiedzy o Koninie i regionie z możliwością wykorzystania techniki komputerowej

II część - finał ustny z udziałem publiczności – dla 10 najlepszych

2. Zgłoszenie uczestników do zawodów finałowych

1) elektronicznie do 27 marca 2020 r. (zał. nr 1 B – protokół – zgłoszenie do finału)

2) pocztą tradycyjną – do 31 marca 2020 r. (zał. nr 1 B – protokół – zgłoszenie do finału,  zał. 1C – oświadczenia uczestników finału i zał. 1D – oświadczenie opiekunów).


3. Miejsce przeprowadzania II etapu - Zespół Szkół CKU im. Stefana Batorego w Koninie
 

V. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I DRUŻYNOWA

 W czasie rywalizacji konkursowej prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i zespołowa:

a) w klasyfikacji indywidualnej liczy się:

-  w I etapie  suma punktów uzyskana z testu,

- w II etapie liczba punktów uzyskanych w części praktycznej, a następnie w finale ustnym

b) w klasyfikacji drużynowej o zwycięstwie zdecyduje największa łączna suma punktów uzyskanych w I i II etapie przez uczestników z danej szkoły

c) w klasyfikacji końcowej zostanie wyróżniony również najbardziej liczny zespół (największa liczba uczestniczących z jednej szkoły w I etapie).

VI. NAGRODY

1. Na uczestników konkursu czekają:

- nagrody rzeczowe dla laureatów,

- upominki i dyplomy dla wszystkich finalistów,

- certyfikaty znajomości miasta Konina i regionu dla najlepszych.

Ponadto przewidziano:

- dyplomy dla opiekunów finalistów,

- cenne nagrody dla zwycięzców indywidualnych i w klasyfikacji drużynowej,

- nagroda dla szkoły, z której najwięcej uczniów weźmie udział w I etapie.

2. Pomoc w organizacji konkursów oferują przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje naszego regionu, które fundują cenne nagrody i upominki. Nagrody główne przewiduje Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński.

VII. ORGANIZATORZY:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
62 – 500 Konin, ul. Wodna 1

 

Współorganizatorzy:

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”

PTTK Oddział w Koninie

 

PATRONAT HONOROWY– PREZYDENT MIASTA KONINA oraz STAROSTA KONIŃSKI

 

Informacje szczegółowe na stronie: www.zscku.konin.pl

Kontakt:   1) w sprawach organizacyjnych: Wiesława Fabisiak – sekretariat dyrektora

                          tel/fax 63 242 89 43,     e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

                   2) w sprawach merytorycznych:

                               Marta Juszczak – Piguła – martajuszczak@wp.pl

                              

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

W imieniu Komisji Konkursowej 

Jan Wawrzyniak – wicedyrektor ZS CKU w Koninie
jan.wawrzyniak@zscku.konin.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczestników i opiekunów Powiatowego Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie organizowanego przez Zespół Szkół CKU w Koninie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników i opiekunów Konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie, adres: 62-500 Konin, ul. Wodna 1, tel. kontaktowy 63 242 89 43, adres e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@konin.um.gov.pl lub przy użyciu danych kontaktowych Administratora Danych Osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • organizacji i przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie,
 • informowania uczestników i opiekunów Konkursu za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kontaktu telefonicznego, wiadomości SMS, e-mail o sprawach związanych z Konkursem,
 • promowania Konkursu,
 • publikacji sprawozdań, informacji prasowych,
 • publikacji list laureatów i finalistów,
 • publikacji zdjęć z przebiegu Konkursu,
 • wydawanie nagród, dyplomów i zaświadczeń.

4. Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko uczestnika,
 • data i miejsce urodzenia uczestnika,
 • nazwa miejscowości, nazwa i adres szkoły
 • informacje o przebiegu kształcenia (klasa),
 • relacje z organizacji i przebiegu konkursu,
 • wyniki etapu szkolnego oraz regionalnego,
 • wizerunek uczestnika, opiekuna,
 • imię i nazwisko opiekuna.

5. Dane osobowe przetwarzane oraz przechowywane będą przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa a także w celach marketingowych, do czasu ewentualnego cofnięcia zgody na przetwarzanie.

6. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO.

7. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnikom przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych, 
 • sprostowania danych osobowych, 
 • usunięcia danych osobowych,  
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 • przenoszenia danych osobowych,   
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W trakcie przetwarzania danych dla potrzeb związanych z uczestnictwem w Konkursie nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Podanie danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynika z przepisów prawa – jest obowiązkowe, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie organizowanym przez Zespół Szkół CKU w Koninie.

 

Dyrektor Zespołu Szkół CKU w Koninie
mgr Krzysztof Pachciarz                                                                        

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych) z dnia 27.04.2016r. (Dz. Urz. UE. L nr. 119).

 

 

Konkurs Wiedzy o Koninie i regionie 2019

Wyniki Konkursu

WYNIKI KOŃCOWE XI KONKURSU WIEDZY O KONINIE I REGIONIE „Poznaj lepiej swoją okolicę”  - KONIN – 07 czerwca 2019 r.

W dniu 07 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół CKU w Koninie zorganizowano doroczną imprezę regionalną - XI Wiosenny Konkurs Wiedzy o Koninie i regionie organizowany pod hasłem „Poznaj lepiej swoją okolicę”. Tematem wiodącym konkursu było: „Znani i nieznani Polacy - zasłużeni dla miasta Konina i regionu konińskiego”. W konkursie brali udział uczniowie klas gimnazjalnych i szkół podstawowych Miasta Konina oraz powiatu konińskiego. W tym roku w eliminacjach szkolnych uczestniczyło 110 uczniów z 13 szkół, a do etapu regionalnego zakwalifikowano 23 uczniów z 9 szkół.  W wyniku końcowej rywalizacji  Komisja Konkursowa ustaliła 10 laureatów.  

Końcowe wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 • I miejsce – Piotr Żabierek   (Szkoła Podstawowa w Kramsku)
 • II miejsce   - Agnieszka Łukasiewicz (Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszk. w Lubstowie)
 • III miejsce - Weronika Roszak (Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim)
 • IV miejsce – Martyna Jankosz   (Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim)
 • V miejsce   - Adam Wróblewski (Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim)

Nagrodę główną - smartfon – ufundował Prezydent Miasta Konina, kolejne nagrody (słuchawki, dyski zewnętrzne, pendrive, drobny sprzęt AGD, plecaki, torby, albumy, książki, koszulki i inne) ufundowali: Starosta Koniński, Wójtowie Gmin: Stare Miasto, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Sompolno, Rzgów oraz Dyrektor ZS CKU w Koninie. Pozostałe nagrody                   i upominki ufundowali: KDK w Koninie, MBP w Koninie, Mikroskala w Koninie, CKiS                   w Koninie, LOT „Marina”, Naleśnikarnia „Przystań”, Krispol z Wrześni oraz inne firmy                      i instytucje konińskie. Najlepsi otrzymali oprócz cennych nagród, szereg upominków oraz materiałów edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych.

Nagrody za zajęcie kolejnych miejsc otrzymali:

 • Maciej Szafran         (Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim)
 • Patrycja Chęcińska      (Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Sławsku)
 • Wiktor Tyczkowski     (Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Sławsku)
 • Wiktor Duszyński      (Gimnazjum w Szkole Podstawowej w  Sławsku) 
 • Alicja Nawrot       (Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubstowie)

Rywalizacja drużynowa zakończyła się następująco:

 • I miejsce    -  Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim  
 • II miejsce   -  Szkoła Podstawowa w Lubstowie    
 • III miejsce -  Szkoła Podstawowa w Sławsku

Nagrody w klasyfikacji drużynowej za poszczególne miejsca ufundowała Konińska Izba Gospodarcza, a wręczał Dyrektor Biura KIG – Tomasz Kopczyński.

Najlepsi w Konkursie otrzymali dyplomy i certyfikaty znajomości regionu oraz cenne nagrody rzeczowe, książkowe i upominki. Pozostałym uczestnikom oraz opiekunom wręczono dyplomy i podziękowania oraz upominki i pamiątkowe drobiazgi. W przerwie konkursu krótką prelekcję na temat nowo wydanej książki Zofii Urbanowskiej „Znakomitość” wygłosił Jacek Wiśniewski – koniński księgarz, wydawca książek i współwłaściciel Księgarni MAWI w Koninie. Tematyka Konkursu i pogadanka doskonale wpisały się w obchody Roku Zofii Urbanowskiej ogłoszonego przez Prezydenta Konina.

Po ogłoszeniu wyników i po wręczeniu nagród oraz dyplomów dla laureatów i finalistów Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie odbyła się również ceremonia nagradzania zwycięzców i laureatów innego dorocznego Konkursu na wykonanie filmu i prezentacji multimedialnej o ciekawych a mało znanych zakątkach Miasta Konina lub regionu konińskiego. W kategorii „Film” zwyciężył zespół w składzie: Adrian Michalak, Martin Malesza i Szymon Janiak ze Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim, a w kategorii „Prezentacja multimedialna” zespół w składzie: Natasza Ficner i Wiktoria Nadolska ze Szkoły Podstawowej w Lubstowie (szczegółowe wyniki w zakładce Olimpiady i konkursy).

Na zakończenie wszystkich uczestników, opiekunów i gości zaproszono na pogawędkę przy kawie i słodki poczęstunek.

Konkurs uświetnili swoją obecnością:

 • Arkadiusz Mielcarek – Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Biskupi
 • Grzegorz Matuszak – Wójt Gminy Rzgów
 • Barbara Łechtańska – zastępca Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
 • Tomasz Kopczyński – Dyrektor Biura Konińskiej Izby Gospodarczej
 • Małgorzata Kostańska – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Stare Miasto
 • Aneta Majewska – Kierownik Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”
 • Andrzej Łącki – Prezes PTTK Oddział w Koninie
 • Sylwia Kudła –Inspektor ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Koninie
 • Aleksandra Zarębska – Inspektor ds. Płac w Urzędzie Gminy w Kramsku
 • Krzysztof Pachciarz – Dyrektor ZS CKU w  Koninie
 • Ewa Dąbrowska – wicedyrektor ZS CKU w Koninie

Organizatorzy i współorganizatorzy Konkursu:

 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie
 • Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” w Koninie
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie
 • Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Patronat Honorowy:

 • Prezydent Miasta Konina – Piotr Korytkowski
 • Starosta Koniński – Stanisław Bielik

Odpowiedzialni za organizację konkursu:

 • Jan Wawrzyniak – wicedyrektor ZS CKU
 • Marta Juszczak-Piguła – nauczyciel geografii ZS CKU

Komisja Konkursowa, której przewodniczył Andrzej Łącki – Prezes PTTK Oddział w Koninie oraz organizatorzy imprezy gratulują zwycięzcom i laureatom oraz wszystkim uczestnikom Konkursu i ich opiekunom. Dziękują jednocześnie sponsorom za nagrody, gościom za uświetnienie imprezy swoją obecnością oraz tym wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego konkursu i przyczynili się do kolejnego sukcesu organizacyjnego.

 

UWAGA:

Wykaz sponsorów znajduje się w załączniku do informacji o Konkursie Wiedzy o Koninie i regionie na stronie internetowej:  www.zscku.konin.pl w zakładce Olimpiady i Konkursy.

                                                                                        

Opracowanie: Wawrzyniak Jan

FINAŁ KONKURSU

FINAŁ KONKURSU „Wiedzy o Koninie i regionie” dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych pod Patronatem Prezydenta Miasta Konina i Starosty Konińskiego

PROGRAM  DNIA:

07 czerwca  2019 r. (piątek):

 • godz. 10.00 – spotkanie finalistów i opiekunów (sala 208 B)  
 • godz. 10.15 – zadanie praktyczne (pracownie komputerowe ZS CKU) 
 • godz. 10.45  - zwiedzanie szkoły, pokazy i inne atrakcje „Zespół Szkół CKU wczoraj i dziś”— prezentacja szkoły
 • godz. 11.15 – spacer po Starówce Konińskiej 
 • godz. 12.00 –  finał Konkursu - część I   (sala 208 B – ZS CKU) 
 • godz. 12.30 – finał – część II  (sala 208 B – ZS CKU) 
 • godz. 13.00  - znani i zasłużeni  Koninianie—pogadanka 
 • ok. godz. 13.30 – wręczenie nagród i dyplomów

Serdecznie zapraszamy finalistów, opiekunów i dyrektorów szkół

Dyrekcja Zespołu Szkół CKU w Koninie i organizatorzy Konkursu

 

 

REGULAMIN

XI edycji konkursu WIEDZY O KONINIE I REGIONIE „Poznaj lepiej swoją okolicę”


I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Pragniemy zaprosić uczniów klas gimnazjalnych oraz VII i VIII klas szkół podstawowych do udziału w XI edycji Wiosennego Konkursu z zakresu Wiedzy o Koninie i regionie „Poznaj lepiej swoją okolicę”  organizowanego pod Patronatem Prezydenta Miasta Konina i Starosty Konińskiego.

2. Konkurs ma na celu:

 • zainteresowanie młodzieży najbliższą okolicą i jej turystycznymi walorami,
 • poznanie ciekawych miejsc i zakątków naszego miasta i regionu,
 • poznanie historii najbliższej okolicy i zabytkowych budowli,
 • zwrócenie uwagi na atrakcyjność regionu i niezwykle interesujące wydarzenia,
 • pogłębienie wiedzy z zakresu geografii, historii, a także technologii informacyjnej,
 • wdrażanie do kształcenia ustawicznego,
 • poznanie i praktyczne wykorzystanie aktywizujących metod kształcenia.

3. Tematyka tegorocznego konkursu obejmuje zagadnienia związane z gospodarką, historią i geografią naszego regionu oraz z ciekawymi zabytkami, wydarzeniami i różnymi atrakcjami miasta Konina i okolicy. W szczególności uwzględnia się także zagadnienia dotyczące tematu wiodącego, który w tym roku brzmi: „Znani i nieznani Polacy - zasłużeni dla miasta Konina i regionu konińskiego”. Liczymy na szerokie zainteresowanie tym konkursem nie tylko uczniów z terenu Konina, ale również z całego powiatu konińskiego i regionu.

II. TERMINARZ KONKURSU

1. Zgłoszenie szkoły do konkursu (e-mail lub fax)  – do 28 lutego 2019 r. (druk – zał. 1A)

2. Eliminacje szkolne – do 25 marca 2019 r.  

3. Ogłoszenie wyników eliminacji szkolnych – do 28 marca 2019 r.

4. Zgłoszenie uczestników do zawodów finałowych

                     - pocztą elektroniczną – do 30 marca 2019 r. (druk - zał. 1B)

                     - pocztą tradycyjną – do 5 kwietnia 2019 r. (druki – zał. 1B, 1C, 1D)

5. Finał regionalny konkursu – 17 kwietnia 2019 r.

6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 17 kwietnia 2019 r.

III. ZASADY KONKURSU

1. Zgłoszenie udziału szkoły

    Szkoła zgłasza swój udział poprzez wypełnienie druku zgłoszenia (wg załącznika nr 1A) podpisanego przez dyrektora szkoły i przesłanie na niżej podany adres e-mail lub fax.

2. Zgłoszenie uczestników do zawodów finałowych

Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych i wytypowaniu trzech najlepszych zawodników Komisja szkolna przesyła niezwłocznie drogą elektroniczną protokół – zgłoszenie (druk – zał. 1B). Oryginał protokołu – zgłoszenia wraz z wypełnionymi oświadczeniami zgłaszanych uczestników (druk – zał. 1C) i oświadczeniem opiekuna (druk – zał. 1D) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres organizatora Konkursu.

3. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

1) W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dniem 25 maja 2018 r. wprowadzono zmiany regulaminu uwzględniające przepisy o ochronie danych osobowych, tzw. „RODO”. Uczestnicy Konkursu i ich opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się w tej sprawie z Klauzulą Informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych oraz złożenia odpowiednich oświadczeń.

2) Uczniowie zakwalifikowani do zawodów finałowych muszą złożyć Organizatorowi Konkursu pisemne oświadczenia  (podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz o akceptacji Regulaminu konkursu (druk – zał. 1C).

3) Stosowane oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i akceptacji Regulaminu konkursu składają również opiekunowie uczniów zgłaszanych do zawodów finałowych (druk – zał. 1D).

IV. PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs składa się z dwóch etapów.

Etap I czyli eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna, w skład której wchodzi przedstawiciel dyrekcji szkoły, nauczyciel geografii lub historii oraz pokrewnego przedmiotu. Może uczestniczyć również przedstawiciel organizatora konkursu. Zadania konkursowe przygotowują organizatorzy (nauczyciele geografii we współpracy z doradcą metodycznym). Wypełnione testy sprawdza szkolna komisja konkursowa, która ogłasza wyniki konkursu.

Do etapu II (regionalnego) przechodzi 3 najlepszych uczestników z każdej zgłoszonej szkoły. W szczególnych przypadkach organizatorzy mogą zakwalifikować większą liczbę uczestników. Etap II odbędzie się w dwóch częściach:

I część - sprawdzian wiedzy o Koninie i regionie z możliwością wykorzystania
               techniki komputerowej

II część - finał ustny z udziałem publiczności – dla 10 najlepszych

2. Zgłoszenie uczestników do zawodów finałowych

1) elektronicznie do 30 marca 2019 r. (zał. nr 1 B – protokół – zgłoszenie do finału)

2) pocztą tradycyjną – do 5 kwietnia 2019 r. (zał. nr 1 B – protokół – zgłoszenie do finału,  zał. 1C – oświadczenia uczestników finału i zał. 1D – oświadczenie opiekunów).

3. Miejsce przeprowadzania II etapu - Zespół Szkół CKU im. Stefana Batorego w Koninie

V. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I DRUŻYNOWA

 W czasie rywalizacji konkursowej prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i zespołowa:

a) w klasyfikacji indywidualnej liczy się:

 • w I etapie  suma punktów uzyskana z testu,
 • w II etapie liczba punktów uzyskanych w części praktycznej, a następnie w finale ustnym

b) w klasyfikacji drużynowej o zwycięstwie zdecyduje największa łączna suma punktów uzyskanych w I i II etapie przez uczestników z danej szkoły

c) w klasyfikacji końcowej zostanie wyróżniony również najbardziej liczny zespół (największa liczba uczestniczących z jednej szkoły w I etapie).

VI. NAGRODY

1. Na uczestników konkursu czekają:

- nagrody rzeczowe dla laureatów,

- upominki i dyplomy dla wszystkich finalistów,

- certyfikaty znajomości miasta Konina i regionu dla najlepszych.

Ponadto przewidziano:

- dyplomy dla opiekunów finalistów,

- cenne nagrody dla zwycięzców indywidualnych i w klasyfikacji drużynowej,

- nagroda dla szkoły, z której najwięcej uczniów weźmie udział w I etapie.

2. Pomoc w organizacji konkursów oferują przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje naszego regionu, które fundują cenne nagrody i upominki. Nagrody główne przewiduje Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński.

VII. ORGANIZATORZY:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
62 – 500 Konin, ul. Wodna 1

 

Współorganizatorzy:

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”

PTTK Oddział w Koninie

 

PATRONAT HONOROWY– PREZYDENT MIASTA KONINA oraz STAROSTA KONIŃSKI

Informacje szczegółowe na stronie: www.zscku.konin.pl

Kontakt:   

1) w sprawach organizacyjnych: Wiesława Fabisiak – sekretariat dyrektora, tel/fax 63 242 89 43,     e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl
2) w sprawach merytorycznych: Marta Juszczak – Piguła – martajuszczak@wp.pl

                              

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

W imieniu Komisji Konkursowej 
Jan Wawrzyniak – wicedyrektor ZS CKU w Koninie
jan.wawrzyniak@zscku.konin.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczestników i opiekunów Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie organizowanego przez Zespół Szkół CKU w Koninie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem danych osobowych uczestników i opiekunów Konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie, adres: 62-500 Konin, ul. Wodna 1, tel. kontaktowy 63 242 89 43, adres e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@konin.um.gov.pl lub przy użyciu danych kontaktowych Administratora Danych Osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • organizacji i przeprowadzenia Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie,
 • informowania uczestników i opiekunów Konkursu za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kontaktu telefonicznego, wiadomości SMS, e-mail o sprawach związanych z Konkursem,
 • promowania Konkursu,
 • publikacji sprawozdań, informacji prasowych,
 • publikacji list laureatów i finalistów,
 • publikacji zdjęć z przebiegu Konkursu,
 • wydawanie nagród, dyplomów i zaświadczeń.

4. Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko uczestnika,
 • data i miejsce urodzenia uczestnika,
 • nazwa miejscowości, nazwa i adres szkoły
 • informacje o przebiegu kształcenia (klasa),
 • relacje z organizacji i przebiegu konkursu,
 • wyniki etapu szkolnego oraz regionalnego,
 • wizerunek uczestnika, opiekuna,
 • imię i nazwisko opiekuna.

5. Dane osobowe przetwarzane oraz przechowywane będą przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa a także w celach marketingowych, do czasu ewentualnego cofnięcia zgody na przetwarzanie.

6. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO.

7. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnikom przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych, 
 • sprostowania danych osobowych, 
 • usunięcia danych osobowych,  
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 • przenoszenia danych osobowych,   
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W trakcie przetwarzania danych dla potrzeb związanych z uczestnictwem w Konkursie nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Podanie danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynika z przepisów prawa – jest obowiązkowe, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie organizowanym przez Zespół Szkół CKU w Koninie.

 

Dyrektor Zespołu Szkół CKU w Koninie
mgr Krzysztof Pachciarz                                                                        

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych) z dnia 27.04.2016r. (Dz. Urz. UE. L nr. 119).

Konkurs Wiedzy o Koninie i regionie 2018

REGULAMIN

X edycji konkursu WIEDZY O KONINIE I REGIONIE „Poznaj lepiej swojej okolicę”

INFORMACJE OGÓLNE

Pragniemy zaprosić uczniów klas gimnazjalnych i VII klas szkół podstawowych do udziału w X Jubileuszowej edycji Wiosennego Konkursu z zakresu „Wiedzy o Koninie i regionie” organizowanego pod Patronatem Prezydenta Miasta Konina i Starosty Konińskiego.

Konkurs ma na celu:

- zainteresowanie młodzieży najbliższą okolicą i jej turystycznymi walorami,

- poznanie ciekawych miejsc i zakątków naszego miasta i regionu,

- poznanie historii najbliższej okolicy i zabytkowych budowli,

- zwrócenie uwagi na atrakcyjność regionu i niezwykle interesujące wydarzenia,

- pogłębienie wiedzy z zakresu geografii, historii, a także technologii informacyjnej,

- wdrażanie do kształcenia ustawicznego,

- poznanie i praktyczne wykorzystanie aktywizujących metod kształcenia.

Tematyka tegorocznego konkursu obejmuje zagadnienia związane z gospodarką, historią, i geografią naszego regionu oraz z ciekawymi zabytkami, wydarzeniami i różnymi atrakcjami miasta Konina i okolicy. W szczególności uwzględnia się także zagadnienia dotyczące tematu wiodącego, który w tym roku brzmi: „100  - lecie odzyskania niepodległości – rozwój Konina i regionu konińskiego w latach 1918-2018”.

Liczymy na szerokie zainteresowanie tym konkursem nie tylko uczniów z terenu Konina, ale również z całego powiatu konińskiego i regionu.

TERMINARZ KONKURSU

-  zgłoszenie szkoły do konkursu (e-mail lub fax)  – do 28 lutego 2018 r.

-  eliminacje szkolne – do 15 marca 2018 r.

-  ogłoszenie wyników eliminacji szkolnych – do 20 marca 2018 r.

- zgłoszenie uczestników do zawodów finałowych – do 23 marca 2018 r.

-  finał konkursu – 28 marca 2018 r.

-  ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 28 marca 2018 r.

ZASADY KONKURSU

Zgłoszenie udziału

Uczestników do konkursu zgłasza szkoła poprzez wypełnienie druku zgłoszenia (wg załącznika nr 1A) podpisanego przez dyrektora szkoły i przesłanie na niżej podany adres e-mail lub fax.  

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Etap I czyli eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna, w skład której wchodzi przedstawiciel dyrekcji szkoły, nauczyciel geografii lub historii oraz pokrewnego przedmiotu. Może uczestniczyć również przedstawiciel organizatora konkursu. Zadania konkursowe przygotowują organizatorzy (nauczyciele geografii we współpracy z doradcą metodycznym). Wypełnione testy sprawdza szkolna komisja konkursowa, która ogłasza wyniki konkursu.

Zgłoszenie uczestników do zawodów finałowych – do 23 marca 2018 r. (zał. nr 1 B)

Do etapu II przechodzi 3 najlepszych uczestników z każdej zgłoszonej szkoły. W szczególnych przypadkach organizatorzy mogą zakwalifikować większą liczbę uczestników. Etap II odbędzie się w dwóch częściach:

I część - sprawdzian wiedzy o Koninie i regionie z możliwością wykorzystania techniki komputerowej
II część - finał ustny z udziałem publiczności – dla 10 najlepszych

Miejsce przeprowadzania II etapu - Zespół Szkół CKU im. Stefana Batorego w Koninie

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I DRUŻYNOWA

 W czasie rywalizacji konkursowej prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i zespołowa:

a) w klasyfikacji indywidualnej liczy się:

-  w I etapie  suma punktów uzyskana z testu,
- w II etapie liczba punktów uzyskanych w części praktycznej, a następnie w finale ustnym

b) w klasyfikacji drużynowej o zwycięstwie zdecyduje największa łączna suma punktów uzyskanych w I i II etapie przez uczestników z danej szkoły

c) w klasyfikacji końcowej zostanie wyróżniony również najbardziej liczny zespół (największa liczba uczestniczących z jednej szkoły w I etapie).

NAGRODY

Na uczestników konkursu czekają:

- nagrody rzeczowe dla laureatów,
- upominki i dyplomy dla wszystkich finalistów,
- certyfikaty znajomości miasta Konina i regionu dla najlepszych.

Ponadto przewidziano:

- dyplomy dla opiekunów finalistów,
- cenne nagrody dla zwycięzców indywidualnych i w klasyfikacji drużynowej,
- nagroda dla szkoły, z której najwięcej uczniów weźmie udział w I etapie.

Pomoc w organizacji konkursów oferują przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje naszego regionu, które fundują cenne nagrody i upominki. Nagrody główne przewiduje Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński.

ORGANIZATORZY:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
Współorganizatorzy:

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”
PTTK Oddział w Koninie

PATRONAT HONOROWY– PREZYDENT MIASTA KONINA oraz STAROSTA KONIŃSKI

 

Informacje szczegółowe na stronie: www.zscku.konin.pl

Kontakt:   1. w sprawach organizacyjnych: Wiesława Fabisiak – sekretariat dyrektora

                          tel/fax 63 242 89 43,     e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

                 2. w sprawach merytorycznych:

                               Marta Juszczak – Piguła – martajuszczak@wp.pl

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W imieniu Komisji Konkursowej
Jan Wawrzyniak – wicedyrektor ZS CKU w Koninie

WYNIKI KOŃCOWE X JUBLEUSZOWEGO KONKURSU WIEDZY O KONINIE I REGIONIE

Marzec 28, 2018 - 21:53
Opublikowano w:

W dniu 28 marca 2018 r. w Zespole Szkół CKU w Koninie zorganizowano Dzień Otwartych Drzwi – doroczną imprezę szkolną dla gimnazjalistów i wszystkich chętnych do zwiedzenia szkoły połączoną z licznymi pokazami, konkursami i atrakcjami. Duża liczba zwiedzających świadczy o wielkim zainteresowaniu szkołą, jej działaniami i atrakcyjnymi kierunkami kształcenia. Ważnym punktem w programie Drzwi Otwartych każdego roku jest Wiosenny Konkurs Wiedzy o Koninie i regionie organizowany pod hasłem „Poznaj lepiej swoją okolicę”. Tematem wiodącym konkursu było: „100  - lecie odzyskania niepodległości – rozwój Konina i regionu konińskiego w latach 1918-2018”.

W konkursie brali udział uczniowie klas gimnazjalnych i szkół podstawowych Miasta Konina oraz powiatu konińskiego. W tym roku w eliminacjach szkolnych uczestniczyło 129 uczniów z 11 szkół, a do etapu regionalnego zakwalifikowano 27 uczniów z 8 szkół.  W wyniku końcowej rywalizacji  Komisja Konkursowa ustaliła 10 laureatów.  

Końcowe wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce - Joanna Klanowska   (Gimnazjum  w Szkole Podstawowej Liścu Wielkim)

II miejsce   - Piotr Żabierek          (Szkoła Podstawowa w Kramsku)

III miejsce – Gabriela Chojnacka   (Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie)

IV miejsce  - Weronika Roszak       (Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim)

V miejsce   - Antoni Stolarek          (Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim)

Nagrodę główną – nowoczesne słuchawki – ufundował Prezydent Miasta Konina, kolejne nagrody (dyski zewnętrzne) ufundowali: Starosta Koniński, Wójt Gminy Stare Miasto, Prezydent Miasta Konina oraz Dyrektor ZS CKU w Koninie. Pozostałe nagrody i upominki ufundowali: Wójt Gminy Rzgów, Dyrektor MODN w Koninie, Volkswagen Konin, Mikroskala w Koninie, CKiS w Koninie, Naleśnikarnia „Przystań”, Księgarnia Szkolna S. Muraczewski oraz inne firmy i instytucje konińskie. Najlepsi otrzymali oprócz cennych nagród, szereg upominków oraz materiałów edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych.

Nagrody za zajęcie kolejnych miejsc otrzymali:

- Mateusz Strzelecki                 (Gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie)

- Norbert Korczewski              (Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Sławsku

- Maksymilian Kuznowicz      (Gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie)

- Mateusz Szumigalski            (Gimnazjum w Szkole Podstawowej w  Sławsku) 

- Natalia Łuczak                      (Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Budzisławiu Kośc.)

Rywalizacja drużynowa zakończyła się następująco:

I miejsce    -  Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim  

II miejsce   -  Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie    

III miejsce -  Szkoła Podstawowa w Kramsku

Najlepsi w Konkursie otrzymali dyplomy i certyfikaty znajomości regionu oraz cenne nagrody rzeczowe, książkowe i upominki. Pozostałym uczestnikom oraz opiekunom wręczono dyplomy i podziękowania oraz upominki i pamiątkowe drobiazgi.

Konkurs uświetnili swoją obecnością:

Marek Zawidzki – sekretarz Miasta Konina, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” w Koninie

Ewelina Rapeła – Główny Specjalista ds. promocji Starostwa Powiatowego w Koninie

Małgorzata Kostańska – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Stare Miasto

Aneta Majewska – Kierownik Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”

Andrzej Łącki – Prezes PTTK Oddział w Koninie

Krzysztof Pachciarz – Dyrektor Zespołu Szkół CKU w Koninie

Organizatorzy i współorganizatorzy Konkursu:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” w Koninie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Patronat Honorowy:

Prezydent Miasta Konina – Józef Nowicki

Starosta Koniński – Stanisław Bielik

Odpowiedzialni za organizację konkursu:

Jan Wawrzyniak – wicedyrektor ZS CKU

Marta Juszczak-Piguła – nauczyciel geografii ZS CKU

Komisja Konkursowa, której przewodniczył Andrzej Łącki – Prezes PTTK Oddział w Koninie oraz organizatorzy imprezy gratulują zwycięzcom i laureatom oraz wszystkim uczestnikom Konkursu i ich opiekunom. Dziękują jednocześnie sponsorom oraz tym wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego konkursu i przyczynili się do kolejnego sukcesu organizacyjnego.

UWAGA: Wykaz sponsorów znajduje się w załączniku do informacji o Konkursie Wiedzy o Koninie i regionie na stronie internetowej:  www.zscku.konin.pl

Opracowanie: Wawrzyniak Jan


SPONSORZY Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie – marzec 2018

 • Prezydent Miasta Konina
 • Starosta Koniński
 • Wydział Kultury UM w Koninie
 • Wydział Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Koninie
 • Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”
 • Wójt Gminy Stare Miasto
 • Wójt Gminy Rzgów
 • Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
 • Centrum Edukacji i Rozrywki MIKROSKALA w Koninie
 • Hurtownia Papiernicza w Koninie
 • Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
 • Kawiarenka Szkolna ZS CKU w Koninie
 • Sklep spożywczy
 • Samorząd Słuchaczy ZS CKU
 • Firma Raszewski i Syn w Koninie
 • Impexmetal SA Aluminium Konin
 • Volkswagen Konin
 • Naleśnikarnia PRZYSTAŃ w Koninie
 • Księgarnia Szkolna St. Muraczewski
 • Księgarnia „Atrakcyjna”

       
Dziękujemy za pomoc i współpracę.

Tagi: