Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „Let’s sing!”

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „Let’s sing!” 2020

Zaproszenie

Szanowna Dyrekcjo
Nauczyciele Języka Angielskiego oraz Muzyki
Uczniowie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej „Let’s sing!”

 

Zapraszamy do udziału miłośników śpiewania piosenek po angielsku!

Konkurs dedykowany jest uczniom klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej

Termin Konkursu: 8 kwietnia 2020

Godzina: 10.00

Termin zgłoszenia: do 25 marca 2020

Miejsce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego, ul. Wodna 1 Konin

             

Zgłoszenia przesyłamy drogą mailową do organizatora Konkursu p. Anny Tarki na adres: anna.tarka@zscku.konin.pl

i na adres szkoły:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie

ul. Wodna 1,  62-500  Konin z dopiskiem „Konkurs Piosenki Anglojęzycznej Let’s sing!”

fax: 063 242-89-43 (wew. 21)  lub e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

 

Zapraszam do zapoznania się z Regulaminem Konkursu!

Na najlepszych uczestników czekają nagrody rzeczowe!

Każdy uczestnik wraz z opiekunem dostaje dyplom za udział.

Wszystkie informacje o konkursie będą także zamieszczane na stronie internetowej  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie: www.zscku.konin.pl

Termin konkursu nie jest przypadkowy. W tym samym dniu, w godzinach 9:00 – 13:00, organizowany jest w naszej szkole DZIEŃ OTWARTY.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Organizator Konkursu: Anna Tarka

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla uczestników i opiekunów Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „Let’s sing!” organizowanego przez Zespół Szkół CKU w Koninie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem danych osobowych uczestników i opiekunów Konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie, adres: 62-500 Konin, ul. Wodna 1, tel. kontaktowy 63 242 89 43, adres e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@konin.um.gov.pl lub przy użyciu danych kontaktowych Administratora Danych Osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • organizacji i przeprowadzenia Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „Let’s sing!”,
 • informowania uczestników i opiekunów Konkursu za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kontaktu telefonicznego, wiadomości SMS, e-mail o sprawach związanych z Konkursem,
 • promowania Konkursu,
 • publikacji sprawozdań, informacji prasowych,
 • publikacji list laureatów i finalistów,
 • publikacji zdjęć z przebiegu Konkursu,
 • wydawanie nagród, dyplomów i zaświadczeń.

4. Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko uczestnika,
 • data i miejsce urodzenia uczestnika,
 • nazwa miejscowości, nazwa i adres szkoły
 • informacje o przebiegu kształcenia (klasa),
 • relacje z organizacji i przebiegu konkursu,
 • wyniki końcowe Konkursu,
 • wizerunek uczestnika, opiekuna,
 • imię i nazwisko opiekuna i jego miejsce pracy.

5. Dane osobowe przetwarzane oraz przechowywane będą przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa a także w celach marketingowych, do czasu ewentualnego cofnięcia zgody na przetwarzanie.

6. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO.

7. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnikom przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych, 
 • sprostowania danych osobowych, 
 • usunięcia danych osobowych,  
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W trakcie przetwarzania danych dla potrzeb związanych z uczestnictwem w Konkursie nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych gdy występują przesłanki niezgodnego przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Podanie danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynika z przepisów prawa – jest obowiązkowe, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie organizowanym przez Zespół Szkół CKU w Koninie.

 

Dyrektor Zespołu Szkół CKU w Koninie
mgr Krzysztof Pachciarz                                                                        

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych) z dnia 27.04.2016r. (Dz. Urz. UE. L nr. 119).